Accés

Informació

Moltes places arreu de Catalunya.

Requisits dels aspirants

  • Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.
  • Acreditar un nivell acadèmic de BATXILLERAT  / TÈCNIC  o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 7 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que pactin alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Preu

Consulta tarifes de preu, formes de pagament i facilitats de finançament a la secretaria del centre.

Contingut del curs

TEMA ADML01- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 2 dies
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978. PRINCIPIS FONAMENTALS. DRETS I DEURES FONAMENTALS DELS ESPANYOLS. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Qüestionari ADML01 Il·limitat
TEMA ADML02 – ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT – CA 2 dies
L’ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL A ESPANYA I AUTONÒMICA A ESPANYA. ELS ESTATUTS D’AUTONOMIA. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
Qüestionari ADML02 Il·limitat
TEMA ADML03- ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT (II):EL MUNICIPI I LA SEVA REGULACIÓ JURÍDICA. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES 2 dies
EL MUNICIPI: ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES
Qüestionari ADML03 Il·limitat
TEMA ADML04- PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: EFICÀCIA, JERARQUIA, DESCENTRALITZACIÓ, DESCONCENTRACIÓ I COORDINACIÓ 2 dies
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ELS ÒRGANS ADMINISTRATIUS
Qüestionari ADML04 Il·limitat
TEMA ADML05- SUBMISSIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ A LA LLEI I EL DRET: FONTS DEL DRET PÚBLIC. LA LLEI: CLASSES DE LLEI. EL REGLAMENT: CONCEPTE I CLASSES 2 dies
SOTMETIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A LA LLEI I EL DRET. FONTS DEL DRET PÚBLIC. LA LLEI: CLASSES DE LLEI. EL REGLAMENT: CONCEPTE I CLASSES. EL COSTUM
Qüestionari ADML05 Il·limitat
TEMA ADML06- L’ACTE ADMINISTRATIU 2 dies
L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE, CLASSES I ELEMENTS DE L’ACTE ADMINISTRATIU. EFICÀCIA I EXECUTIVITAT. LA REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS: REVISIÓ D’OFICI. REVISIÓ EN VIA DE RECURS ADMINISTRATIU.
Qüestionari ADML06 Il·limitat
TEMA ADML07- EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 2 dies
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. LES FASES DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.
Qüestionari ADML07 Il·limitat
TEMA ADML08- EL RECURS ADMINISTRATIU: OBJECTE I CLASSES 2 dies
L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE, CLASSES I ELEMENTS DE L’ACTE ADMINISTRATIU. EFICÀCIA I EXECUTIVITAT. LA REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS: REVISIÓ D’OFICI. REVISIÓ EN VIA DE RECURS ADMINISTRATIU.
Qüestionari ADML08 Il·limitat
TEMA ADML09 – TEMA 9- EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2 dies
EL PRESSUPOST.
Qüestionari ADML09 Il·limitat
TEMA ADML10 – CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 2 dies
CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
TEMA ADML11 – LA SEU ELECTRÒNICA 2 dies
LA SEU ELECTRÒNICA. L’ASSISTÈNCIA A LES PERSONES INTERESSADES EN L’ÚS DELS MITJANS ELECTRÒNICS
TEMA ADML12 – LA INTEROPERATIVITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
LA INTEROPERATIVITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Qüestionari ADML10-11-12 Il·limitat
TEMA ADML13 – ELS DRETS DE LES PERSONES EN LES SEVES RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS A PARTIR DE LA LLEI 39/2015 2 dies
ELS DRETS DE LES PERSONES EN LES SEVES RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS A PARTIR DE LA LLEI 39/2015
TEMA ADML14 – REGISTRES I ARXIUS. CONCEPTE I VALIDESA DELS DOCUMENTS I CÒPIES A PARTIR DE LA LLEI 39/2015 2 dies
REGISTRES I ARXIUS. CONCEPTE I VALIDESA DELS DOCUMENTS I CÒPIES A PARTIR DE LA LLEI 39/2015
Qüestionari ADML13-14 Il·limitat
TEMA ADML15- L’ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA: CLASSES DE PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS 2 dies
CLASSES DE PERSONAL, GRUPS QUE INTEGREN
TEMA ADML16- SISTEMES D’ACCÉS I PROVISIÓ A LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL 2 dies
SISTEMES D’ACCÉS I PROVISIÓ A LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL
Qüestionari ADML15-16 Il·limitat
TEMA ADML20 – FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS 2 dies
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS: CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA. ACTES I CERTIFICACIONS D’ACORDS.
Qüestionari ADML20 Il·limitat
TEMA ADML21 – PRINCIPIS DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 2 dies
PRINCIPIS DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
TEMA ADML22 – DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PESONAL 2 dies
DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES DADES DE CARÀCTER PESONAL
TEMA ADML23 – LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA 2 dies
LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA
TEMA ADML24 – DEFINICIÓ DE BON GOVERN. ELS GRUPS D’INTERÈS 2 dies
DEFINICIÓ DE BON GOVERN. ELS GRUPS D’INTERÈS
Qüestionari ADML21-22-23-24 Il·limitat
TEMA ADML25 – PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ CIUTADANA PRESENCIAL 2 dies
PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ CIUTADANA PRESENCIAL
TEMA ADML26 – LES FASES DE L’ATENCIÓ PERSONALITZADA 2 dies
LES FASES DE L’ATENCIÓ PERSONALITZADA
TEMA ADML27 – PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ TELEFÒNICA 2 dies
PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ TELEFÒNICA
TEMA ADML28 – PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ CIUTADANA A LES XARXES SOCIALS 2 dies
PRINCIPIS BÀSICS DE L’ATENCIÓ CIUTADANA A LES XARXES SOCIALS
TEMA ADML29 – L’ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS: EL DISCURS ASSERTIU; EL DISCURS EMPÀTIC 2 dies
L’ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS: EL DISCURS ASSERTIU; EL DISCURS EMPÀTIC
TEMA ADML30 – HABILITATS, ACTITUDS I APTITUDS NECESSÀRIES PER TREBALLAR A UNA OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA MUNICIPAL: 2 dies
HABILITATS, ACTITUDS I APTITUDS NECESSÀRIES PER TREBALLAR A UNA OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA MUNICIPAL
Qüestionari ADML25-26-27-28-29-30 Il·limitat
TEMA ADML31 – RISCOS LABORALS ASSOCIATS A L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 2 dies
RISCOS LABORALS ASSOCIATS A L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Qüestionari ADML31 Il·limitat
TEMA ADML32 – LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: PRINCIPIS GENERALS 2 dies
LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ. PRINCIPIS. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE, SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ. RACIONALITZACIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ
TEMA ADML33 – LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA: CLASSES DE CONTRACTES ADMINISTRATIUS 2 dies
LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ. PRINCIPIS. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE, SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ. RACIONALITZACIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ
Qüestionari ADML32-33 Il·limitat
TEMA ADML34 – LES HISENDES LOCALS. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. 2 dies
LES HISENDES LOCALS: CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. ELS IMPOSTOS LOCALS
TEMA ADML35 – HISENDA LOCAL. CLASSIFICACIÓ DE DESPESES 2 dies
HISENDA LOCAL: INGRESSOS I DESPESES. EL PRESSUPOST.
Qüestionari ADML34-35+9 Il·limitat
TEMA ADML36 – LA RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ 2 dies
LA RESPONSABILITAT CIVIL I PENAL DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ
TEMA ADML37 – CODI ÈTIC DEL SERVEI PÚBLIC DE CATALUNYA 2 dies
CODI ÈTIC DEL SERVEI PÚBLIC DE CATALUNYA
Qüestionari ADML36-37 Il·limitat
TEMA ADML38 – EL LLENGUATGE ADMINISTRATIU COM A LLENGUATGE D’ESPECIALITAT: 2 dies
EL LLENGUATGE ADMINISTRATIU COM A LLENGUATGE D’ESPECIALITAT:
ANNEX REDACCIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 6 mesos
LLIBRE REDACCIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Qüestionari ADML38-40 Il·limitat

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X