Accés

Curs preparatori per a les oposicions del Cos d’Administratius d’Administració General de la Generalitat de Catalunya. Consta d’un total de 31 temes .

En acabar cada tema l’alumne disposarà d’un test autoavaluatiu per posar a prova els coneixements adquirits.

Informació

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
pendent de convocatòria finals 2019 principis 2020 390-435

Requisits dels aspirants

  • Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.
  • Acreditar un nivell acadèmic de BATXILLERAT o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 12 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que es pactin directament amb la tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tipus de prova a preparar

 

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure)/ 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més tres de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GRI/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008) següent: temes 9 a 14 de l’epígraf 2, Administració pública. El dret administratiu; temes 15 i 17 de l’epígraf 3, Gestió de recursos humans; temes 21 i 23 a 26 de l’epígraf 4, Gestió economicofinancera, i temes 27 a 31 de l’epígraf 5, Organització del treball.

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més quatre de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la Resolució GAP/1234/2008, de 21 d’abril, de la directora general de Funció Pública (DOGC núm. 5119, de 25.4.2008).

 

Tercer exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix en la resolució d’un o varis supòsits pràctics sobre l’aplicació dels coneixements i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat. Per a la realització del supòsit pràctic, els/les aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per l’aspirant com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, i la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

 

SEGONA PROVA. PROVA D’OFIMÀTICA PRÀCTICA

Consta de tres exercicis

De caràcter obligatòria i eliminatòria.

 

Primer exercici

Document administratiu

Segon exercici

Processament de textos

Tercer exercici

Full de càlcul

 

TERCERA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

Contingut del curs

Vídeo annex: Contractació pública
Annex: Contractació pública 1/5 GRATUÏT 00:11:00
Primera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 2/5 GRATUÏT 00:10:00
Segona part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 3/5 GRATUÏT 00:11:00
Tercera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 4/5 GRATUÏT 00:11:00
Quarta part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 5/5 GRATUÏT 00:05:00
Cinquena i última part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Secció 1: DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
TEMA A01 – LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA 3 dies
De totes les normes que existeixen a l’Ordenament Jurídic, la Constitució Espanyola és la que es situa al capdavant, convertint-se en la Norma Suprema d’un Estat. La Constitució és una norma rígida, consensuada, democràtica i d’origen popular, suprema i amb un doble valor: programàtic i normatiu.
Qüestionari A01 Il·limitat
TEMA A02 – INSTITUCIONS ESTATALS 3 dies
Qüestionari A02 Il·limitat
TEMA A03 – ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT 00:00:00
Qüestionari A03 Il·limitat
TEMA A04 – ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 00:00:00
Qüestionari A04 Il·limitat
TEMA A05 – LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 00:00:00
Qüestionari A05 Il·limitat
Qüestionari BL01-ADM Il·limitat
Secció 2: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.EL DRET ADMINISTRATIU
TEMA A06 – ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I CIUTADANIA 00:00:00
Qüestionari A06 Il·limitat
TEMA A07 – ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 00:00:00
Qüestionari A07 Il·limitat
TEMA A08 – PRINCIPIS TÈCNIQUES DE L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA 00:00:00
Qüestionari A08 Il·limitat
TEMA A09 – L’ACTE ADMINISTRATIU 00:00:00
Qüestionari A09 Il·limitat
TEMA A10 – EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 00:00:00
Qüestionari A10 Il·limitat
TEMA A11 – REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS I RESPONSABILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 3 dies
Qüestionari A11 Il·limitat
TEMA A12 – ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 3 dies
TEMA A13 – PROCEDIMENT DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 3 dies
Qüestionari A13 Il·limitat
TEMA A14 – GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE FOMENT 3 dies
Qüestionari A14 Il·limitat
Qüestionari BL02-ADM Il·limitat
Secció 3: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
TEMA A15 – ESTRUCTURA I ORDENACIÓ DE L’OCUPACIÓ PÚBLICA 3 dies
Qüestionari A15 Il·limitat
TEMA A16 – OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 3 dies
Qüestionari A16 Il·limitat
TEMA A17 – DRETS I DEURES DEL PERSONAL 3 dies
Qüestionari A17 Il·limitat
TEMA A18 – PERSONAL LABORAL 3 dies
Qüestionari A18 Il·limitat
TEMA A19 – SEGURETAT SOCIAL 3 dies
Qüestionari A19 Il·limitat
Qüestionari BL03-ADM Il·limitat
Secció 4: GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
TEMA A20 – LA COMPTABILITAT PÚBLICA 3 dies
Qüestionari A20 Il·limitat
TEMA A21 – EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3 dies
Qüestionari A21 Il·limitat
TEMA A22 – ELS RECURSOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3 dies
Qüestionari A22 Il·limitat
TEMA A23 – EL PRESSUPOST PER PROGRAMES 3 dies
Qüestionari A23 Il·limitat
TEMA A24 – L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 3 dies
Qüestionari A24 Il·limitat
TEMA A25 – ELS CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I LES MODIFICACIONS 3 dies
Qüestionari A25 Il·limitat
TEMA A26 – EL CONTROL PRESSUPOSTARI 3 dies
Qüestionari A26 Il·limitat
Qüestionari BL04-ADM Il·limitat
Secció 5: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
TEMA A27 – L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 3 dies
Qüestionari A27 Il·limitat
TEMA A28 – ORGANITZACIÓ I QUALITAT 3 dies
Qüestionari A28 Il·limitat
TEMA A29 – ATENCIÓ AL CIUTADÀ 3 dies
Qüestionari A29 Il·limitat
TEMA A30 – TRACTAMENT I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 3 dies
Qüestionari A30 Il·limitat
TEMA A31 – REDACCIÓ DE DOCUMENTS 3 dies
Qüestionari BL05-ADM Il·limitat
Mòdul de reforç
Qüestionari 2ADM-BL1/5-T1 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P1 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P2 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P3 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P4 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P5 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P6 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P7 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P8 Il·limitat
Qüestionari 2ADM-T6/9-P9 Il·limitat

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X