Accés

Informació

19 places a l’Ajuntament de Mataró i moltes més arreu de Catalunya.

Requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.

Acreditar un nivell acadèmic de GRADUAT EN ESO o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 8 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que segueixen:

Divendres tarda o Dissabte matí

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Preu

Consulta tarifes de preu, formes de pagament i facilitats de finançament a la secretaria del centre.

Contingut del curs

TEMA AL01- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 2 dies
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978. PRINCIPIS FONAMENTALS. DRETS I DEURES FONAMENTALS DELS ESPANYOLS. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Qüestionari AL01 Il·limitat
TEMA AL02- LA CORONA 2 dies
LA CORONA. EL PODER LEGISLATIU. EL PODER EXECUTIU. EL PODER JUDICIAL.
Qüestionari AL02 Il·limitat
TEMA AL03 – ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT – CA 2 dies
L’ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL A ESPANYA I AUTONÒMICA A ESPANYA. ELS ESTATUTS D’AUTONOMIA. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
Qüestionari AL03 Il·limitat
TEMA AL04- L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN L’ORDENAMENT ESPANYOL 2 dies
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN L’ORDENAMENT ESPANYOL. ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT. ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES. ADMINISTRACIÓ LOCAL. ADMINISTRACIÓ INSTITUCIONAL.
Qüestionari AL04 Il·limitat
Qüestionari AL Bloc 1 Il·limitat
TEMA AL05- PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 2 dies
PRINCIPIS D’ACTUACIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ELS ÒRGANS ADMINISTRATIUS
Qüestionari AL05 Il·limitat
TEMA AL06- LA LLEI I EL REGLAMENT 2 dies
SOTMETIMENT DE L'ADMINISTRACIÓ A LA LLEI I EL DRET. FONTS DEL DRET PÚBLIC. LA LLEI: CLASSES DE LLEI. EL REGLAMENT: CONCEPTE I CLASSES. EL COSTUM
Qüestionari AL06 Il·limitat
TEMA AL07- L’ADMINISTRAT 2 dies
L’ADMINISTRAT. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS.
Qüestionari AL07 Il·limitat
TEMA AL08- L’ACTE ADMINISTRATIU 2 dies
L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE, CLASSES I ELEMENTS DE L’ACTE ADMINISTRATIU. EFICÀCIA I EXECUTIVITAT. LA REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS: REVISIÓ D’OFICI. REVISIÓ EN VIA DE RECURS ADMINISTRATIU.
Qüestionari AL08 Il·limitat
TEMA AL09- EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 2 dies
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. LES FASES DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU.
Qüestionari AL09 Il·limitat
Qüestionari AL Bloc 2 Il·limitat
TEMA AL10- FORMES DE L’ACCIÓ ADMINISTRATIVA 2 dies
FORMES DE L’ACCIÓ ADMINISTRATIVA: EL FOMENT, LA POLICIA I EL SERVEI PÚBLIC.
Qüestionari AL10 Il·limitat
TEMA AL11- EL DOMINI PÚBLIC 2 dies
EL DOMINI PÚBLIC. EL PATRIMONI PRIVAT DE L'ADMINISTRACIÓ
Qüestionari AL11 Il·limitat
TEMA AL12- EL REGIM LOCAL ESPANYOL 2 dies
EL REGIM LOCAL ESPANYOL: PRINCIPIS CONSTITUCIONALS. LA PROVÍNCIA: ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES.
Qüestionari AL12 Il·limitat
TEMA AL13- EL MUNICIPI 2 dies
EL MUNICIPI. EL TERME MUNICIPAL. LA POBLACIÓ. L'EMPADRONAMENT. AUTONOMIA MUNICIPAL I TUTELA.
Qüestionari AL13 Il·limitat
TEMA AL14- EL MUNICIPI: ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES 2 dies
EL MUNICIPI: ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES
Qüestionari AL14 Il·limitat
TEMA AL15- LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA DE LES ENTITATS LOCALS 2 dies
LA POTESTAT REGLAMENTÀRIA DE LES ENTITATS LOCALS: ORDENANCES, REGLAMENTS I BANS. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ
Qüestionari AL15 Il·limitat
TEMA AL16- EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN L’ESFERA LOCAL 2 dies
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN L'ESFERA LOCAL. EL REGISTRE D'ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS: REQUISITS EN LA PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS. COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS.
Qüestionari AL16 Il·limitat
TEMA AL17- EL PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS 2 dies
EL PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS: CLASSES DE PERSONAL, GRUPS QUE INTEGREN, FORMES DE RELACIÓ. DRETS I DEURES DELS FUNCIONARI
Qüestionari AL17 Il·limitat
TEMA AL18 – LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC 2 dies
LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC: ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ. PRINCIPIS. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE, SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ. RACIONALITZACIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ
Qüestionari AL18 Il·limitat
TEMA AL19 – FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS 2 dies
FUNCIONAMENT DELS ÒRGANS COL·LEGIATS LOCALS: CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA. ACTES I CERTIFICACIONS D’ACORDS.
Qüestionari AL19 Il·limitat
TEMA AL20 – HISENDA LOCAL 2 dies
HISENDA LOCAL: INGRESSOS I DESPESES. EL PRESSUPOST.
Qüestionari AL20 Il·limitat
Qüestionari AL Bloc 3 Il·limitat
Qüestionari AL Final Il·limitat
ANNEX REDACCIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS 6 mesos
LLIBRE REDACCIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Opinions del curs

5

5
1 ratings
  • 5 stars1
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0
  1. Curs auxiliar molt recomenable

    5

    Temes elaborats. Tutora adaptant els temes a oposicions concretes i sempre a disposició de l’alumne. Ideal per a la gent que no es pot desplaçar cada setmana al centre.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X