Accés

Curs preparatori per a les oposicions del Cos d’Auxiliars de Gestió Tributària de la Diputació.

Informació

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES

Requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.

Acreditar un nivell acadèmic de Graduat en ESO.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 4 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que segueixen:

Divendres tarda o Dissabte matí

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Preu

Consulta tarifes de preu, formes de pagament i facilitats de finançament a la secretaria del centre.

Contingut del curs

PART GENERAL
TEMA GT01 – ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL 2 dies
L’ORGANITZACIÓ CONSTITUCIONAL A ESPANYA I AUTONÒMICA A ESPANYA. ELS ESTATUTS D’AUTONOMIA. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA.
TEMA GT02 – L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA: L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 2 dies
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA: L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL.
TEMA GT03 – LA PROVÍNCIA A L’ORGANITZACIÓ LOCAL ESPANYOLA 2 dies
LA PROVÍNCIA A L’ORGANITZACIÓ LOCAL ESPANYOLA. EL RÈGIM PROVINCIAL A CATALUNYA.
TEMA GT04 – L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA 2 dies
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL A CATALUNYA: L’ORGANITZACIÓ COMARCAL I SUPRAMUNICIPAL. ALTRES ENTITATS QUE FORMEN PART DE L’ORGANITZACIÓ LOCAL A CATALUNYA
TEMA GT05 – LA UNIÓ EUROPEA 2 dies
LA UNIÓ EUROPEA. Funcionament i Institucions.
TEMA GT06 – LA PROTECCIÓ DE DADES CONFIDENCIALS 2 dies
LA PROTECCIÓ DE DADES CONFIDENCIALS. LA LLEI REGULADORA DE LA PROTECCIÓ DE DADES DELS CIUTADANS.
TEMA GT07 – LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PUBLICA 2 dies
LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA PÚBLICA: ÀMBIT SUBJECTIU D’APLICACIÓ. PRINCIPIS. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. PREPARACIÓ DEL CONTRACTE, SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I ADJUDICACIÓ. RACIONALITZACIÓ TÈCNICA DE LA CONTRACTACIÓ. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ
TEMA GT08 – L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 2 dies
L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. NORMES BÀSIQUES I ESTRUCTURA ORGÀNICA.
PART ESPECÍFICA
TEMA GT09 – EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. 2 dies
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. LES FASES DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS. DRETS I DEURES DEL CONTRIBUENT
TEMA GT10 – ELS INGRESSOS DE LES HISENDES LOCALS 2 dies
ELS INGRESSOS DE LES HISENDES LOCALS: ELS IMPOSTOS, LES TAXES I LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS. ELS PREUS PÚBLICS
TEMA GT11 – EL FET IMPOSABLE 2 dies
EL FET IMPOSABLE. LA BASE IMPOSABLE. LA BASE LIQUIDABLE. LA QUOTA TRIBUTÀRIA. EL DEUTE TRIBUTARI.
TEMA GT12 – LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS 2 dies
LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS
TEMA GT13 – RÈGIM PRESSUPOSTARI I D’INTERVENCIÓ DE LES ENTITATS LOCALS 2 dies
RÈGIM PRESSUPOSTARI I D’INTERVENCIÓ DE LES ENTITATS LOCALS
TEMA GT14 – LA REGULACIÓ DE LA RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA 2 dies
LA REGULACIÓ DE LA RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA: EL REGLAMENT GENERAL DE RECAPTACIÓ
TEMA GT15 – EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA VOLUNTÀRIA 2 dies
EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA VOLUNTÀRIA
TEMA GT16 – EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA 2 dies
EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA: L’EMBARGAMENT DE BÉNS. LES ACTUACIONS PRÈVIES A LA SUBHASTA I ALIENACIÓ DE BÉNS. L’ALIENACIÓ DE BÉNS. LA SUBHASTA DE BÉNS
TEMA GT17- EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA: L’ADJUDICACIÓ DE BÉNS I ELS CRÈDITS INCOBRABLES 2 dies
EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA: L’ADJUDICACIÓ DE BÉNS I ELS CRÈDITS INCOBRABLES
TEMA GT18-EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA: LES DERIVACIONS DE RESPONSABILITAT 2 dies
EL PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA: LES DERIVACIONS DE RESPONSABILITAT
TEMA GT19 – LA GESTIÓ DEL CADASTRE 2 dies
LA GESTIÓ DEL CADASTRE

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X