Accés

Informació

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
pendent de convocatòria prevista per 2021 1476

Requisits dels aspirants

  • Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.
  • Acreditar un nivell acadèmic de GRADUAT EN ESO o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 6 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que pactin alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tipus de prova a preparar

 

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de tres exercicis

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 45 minuts. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix en respondre un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació dels/de les aspirants al perfil de competències professionals que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala administrativa del cos administratiu de la Generalitat.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora (torn lliure) / 45 minuts (promoció interna). Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Torn de promoció interna: consisteix a respondre un qüestionari de 30 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, dels temes 7 a 12, ambdós inclosos, i dels temes 15 al 25, ambdós inclosos, del temari.

Torn lliure: consisteix a respondre un qüestionari de 50 preguntes més 3 de reserva, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de tot el temari que figura a l’apartat 1.2 d’aquestes bases.

 

Tercer exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix en resoldre un supòsit pràctic que pot consistir en el desenvolupament de diferents qüestions sobre l’aplicació dels coneixements de tot el temari que figura al punt 1.2 d’aquestes bases i les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d’administració de la Generalitat, a les quals fa referència la base 1.1.Per a la realització del supòsit pràctic, les persones aspirants no poden disposar de material ni de documentació en suport paper, llevat que el tribunal qualificador acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, es tindran en compte tant els coneixements acreditats per les persones aspirants com la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat de l’expressió escrita en la seva realització.

 

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius i certificats ACTIC.

Contingut del curs

Vídeo annex: Contractació pública
Annex: Contractació pública 1/5 GRATUÏT 00:11:00
Primera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 2/5 GRATUÏT 00:10:00
Segona part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 3/5 GRATUÏT 00:11:00
Tercera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 4/5 GRATUÏT 00:11:00
Quarta part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 5/5 GRATUÏT 00:05:00
Cinquena i última part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Secció1: DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA
TEMA AAG01 – CONSTITUCIÓ 2 dies
CONSTITUCIÓ. DRETS I GARANTIES CONSTITUCIONALS. CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: PRINCIPIS. DRETS FONAMENTALS I LLIBERTATS PÚBLIQUES. GARANTIES CONSTITUCIONALS
Qüestionari AAG01 Il·limitat
TEMA AAG02 – INSTITUCIONS ESTATALS I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT 2 dies
INSTITUCIONS ESTATALS I ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT EL CAP D’ESTAT. LES CORTS GENERALS: EL CONGRÉS I EL SENAT. EL GOVERN. EL PODER JUDICIAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. EL DEFENSOR DEL POBLE. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT: LES COMNITATS AUTÔNOMES I LES ENTITATS LOCALS
Qüestionari AAG02 Il·limitat
TEMA AAG03 – ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 2 dies
TEMA AAG03 – ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA
Qüestionari AAG03 Il·limitat
TEMA AAG04 – LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
TEMA AAG04 – LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Qüestionari AAG04 Il·limitat
Qüestionari BL01-AAG Il·limitat
Secció 2: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.EL DRET ADMINISTRATIU
TEMA AAG05- ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I CIUTADANIA 2 dies
TEMA AAG05- ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I CIUTADANIA
Qüestionari AAG05 Il·limitat
TEMA AAG06 – ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT 2 dies
ORGANITZACIÓ ADMINITRATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. PRINCIPIS GENERALS. TIPUS D'ÒRGANS. L’ADMINISTRACIÓ INSTITUCIONAL O INSTRUMENTAL. L'ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA. LA COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA: CONCEPTE I ALTERACIONS.
Qüestionari AAG06 Il·limitat
TEMA AAG07 – L’ACTE ADMINISTRATIU 2 dies
TEMA AAG07 - L’ACTE ADMINISTRATIU
Qüestionari AAG07 Il·limitat
TEMA AAG08 – EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 2 dies
TEMA AAG08 - EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
Qüestionari AAG08 Il·limitat
TEMA AAG09 – REVISIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS I RESPONSABILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 3 dies
Qüestionari AAG09 Il·limitat
TEMA AAG10 – ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 3 dies
TEMA AAG11 – PROCEDIMENT DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 3 dies
Qüestionari AAG10-11 Il·limitat
TEMA AAG12 – GESTIÓ DEL PATRIMONI DE LA GENERALITAT. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE FOMENT 3 dies
Qüestionari AAG12 Il·limitat
Qüestionari BL02-AAG Il·limitat
Secció 3: GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS
TEMA AAG13 – ESTRUCTURA I ORDENACIÓ DE L’OCUPACIÓ PÚBLICA 3 dies
Qüestionari AAG13 Il·limitat
TEMA AAG14 – OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 3 dies
Qüestionari AAG14 Il·limitat
TEMA AAG15 – DRETS I DEURES DEL PERSONAL 3 dies
Qüestionari AAG15 Il·limitat
TEMA AAG16 – PERSONAL LABORAL 3 dies
Qüestionari AAG16 Il·limitat
Qüestionari BL03-AAG Il·limitat
Secció 4: GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
TEMA AAG17 – LA COMPTABILITAT PÚBLICA 3 dies
Qüestionari AAG17 Il·limitat
TEMA AAG18: EL PRESSUPOST DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 3 dies
Qüestionari AAG18 Il·limitat
TEMA AAG19 – EL PRESSUPOST PER PROGRAMES 3 dies
Qüestionari AAG19 Il·limitat
TEMA AAG20 – L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST, MODIFICACIONS I CONTROL PRESSUPOSTARI 3 dies
Qüestionari AAG20 Il·limitat
Qüestionari BL04-AAG Il·limitat
Secció 5: ORGANITZACIÓ DEL TREBALL
TEMA AAG21 – L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 3 dies
Qüestionari AAG21 Il·limitat
TEMA AAG22 – ORGANITZACIÓ I QUALITAT 3 dies
Qüestionari AAG22 Il·limitat
TEMA AAG23 – ATENCIÓ AL CIUTADÀ 3 dies
Qüestionari AAG23 Il·limitat
TEMA AAG24 – TRACTAMENT I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 3 dies
Qüestionari AAG24 Il·limitat
TEMA AAG25 – REDACCIÓ DE DOCUMENTS 3 dies
Qüestionari BL05-AAG Il·limitat

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X