Accés

Curs preparatori per a les oposicions del Cos de Gestió d’Administració General de la Generalitat de Catalunya. De 8 mesos de durada, consta d’un total de 44 temes corresponents a la part general de la preparació.

En acabar cada tema l’alumne disposarà d’un test autoavaluatiu per posar a prova els coneixements adquirits.

Informació

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
Pendent número places i data de convocatòria Pendent número places i data de convocatòria

Requisits dels aspirants

  • Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.
  • Acreditar un nivell acadèmic de DIPLOMAT.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 12 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que segueixen:

Divendres tarda o Dissabte matí

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis

La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hora torn lliure/ 1 hora promoció interna. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1).

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

 

Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

 

Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 2 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.

Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

 

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

Contingut del curs

Vídeo annex: Contractació pública
Annex: Contractació pública 1/5 GRATUÏT 00:11:00
Primera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 2/5 GRATUÏT 00:10:00
Segona part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 3/5 GRATUÏT 00:11:00
Tercera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 4/5 GRATUÏT 00:11:00
Quarta part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 5/5 GRATUÏT 00:05:00
Cinquena i última part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
ANNEXOS - NOVETATS LEGISLATIVES
ANNEX G01: Afecta el tema 32 24 hores
El mes d’abril de 2016 es va aprovar el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016).
BLOC I - DRET CONSTITUCIONAL
TEMA G01 – LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 2 dies
Qüestionari G01 Il·limitat
TEMA G02 – INSTITUCIONS ESTATALS 2 dies
Qüestionari G02 Il·limitat
TEMA G03 – LA POTESTAT LEGISLATIVA 2 dies
Qüestionari G03 Il·limitat
TEMA G04 – EL PODER JUDICIAL 2 dies
Qüestionari G04 Il·limitat
BLOC II - L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT
TEMA G05 – ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT 2 dies
Qüestionari G05 Il·limitat
TEMA G06 – LES COMUNITATS AUTÒNOMES I ELS ESTATUTS D’AUTONOMIA 2 dies
TEMA G07 – ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 2 dies
Qüestionari G06-07 Il·limitat
TEMA G08 – L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 2 dies
Qüestionari G08 Il·limitat
BLOC III - UNIÓ EUROPEA
TEMA G09 – LA UNIÓ EUROPEA 2 dies
CONFIGURACIÓ DE LA UNIÓ EUROEPA. ELS TRACTATS ORIGINARIS I DE MODIFICACIÓ. FONTS DEL DRET COMUNITARI. ELS TRACTATS. ELS REGLAMENTS. LES DIRECTIVES. APLICACIÓ I EFICÀCIA
TEMA G10 2 dies
TEMA G11 2 dies
Qüestionari G09-10-11 Il·limitat
TEMA G12 – FONS ESTRUCTURALS DE LA UE 2 dies
BLOC IV - L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE CATALUNYA
TEMA G13 – L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA DE 2006 3 dies
Qüestionari G13 Il·limitat
TEMA G14 – LES INSTITUCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
Qüestionari G14 Il·limitat
TEMA G15 2 dies
BLOC V - L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU
TEMA G16 2 dies
Qüestionari G16 Il·limitat
TEMA G17 2 dies
Qüestionari G17 Il·limitat
TEMA G18 2 dies
Qüestionari G18 Il·limitat
TEMA G19 – COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA 2 dies
Qüestionari G19 Il·limitat
TEMA G20 – ACTE ADMINISTRATIU 2 dies
Qüestionari G20 Il·limitat
TEMA G21 – PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 2 dies
Qüestionari G21 Il·limitat
TEMA G22 – REVISIÓ ACTES ADMINISTRATIU 2 dies
Qüestionari G22 Il·limitat
TEMA G23 – LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2 dies
Qüestionari G23 Il·limitat
BLOC VI - ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIV. LA GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
TEMA G24 – EL PRESSUPOST PÚBLIC 2 dies
TEMA G25 – L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DEL SECTOR PÚBLIC 2 dies

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X