Accés

Informació

PROMOCIÓ INTERNA TORN LLIURE
CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
2n semestre 2019 2n semestre 2019 765

Requisits dels aspirants

Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.

Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.

Acreditar un nivell acadèmic de LLICENCIAT/GRADUAT.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 12 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que es pactin directament amb la tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis

La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hora torn lliure/ 1 hora promoció interna. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1).

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

 

Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

 

Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 2 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.

Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

 

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

Contingut del curs

Vídeo annex: Contractació pública
Annex: Contractació pública 1/5 GRATUÏT 00:11:00
Primera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 2/5 GRATUÏT 00:10:00
Segona part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 3/5 GRATUÏT 00:11:00
Tercera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 4/5 GRATUÏT 00:11:00
Quarta part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 5/5 GRATUÏT 00:05:00
Cinquena i última part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
BLOC 1 - BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA
TEMA CS01 – BON GOVERN. ELS CODIS ÈTICS I DE CONDUCTA EN EL MARC D’UNA INFRAESTRUCTURA ÈTICA. EL DRET A UNA BONA ADMINISTRACIÓ I A SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT. LES CARTES DE SERVEIS I L’AVALUACIÓ PERMANENT DELS SERVEIS PÚBLICS 2 dies
Qüestionari CS01 Il·limitat
TEMA CS02 – GOVERN OBERT. DADES OBERTES. PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ CIUTADANA. ELS GRUPS D’INTERÈS. EL REGISTRE DE GRUPS D’INTERÈS DE CATALUNYA. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DELS ALTS CÀRRECS I PERSONAL DIRECTIU EN LES SEVES RELACIONS AMB UN GRUP D’INTERÈS 2 dies
Qüestionari CS02 Il·limitat
TEMA CS03 – GOVERNANÇA DE LES DADES EN L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL. CARACTERÍSTIQUES DE LES DADES. CLASSIFICACIÓ DE LES DADES ORIENTADA AL SEU ÚS. RELACIÓ ENTRE DADES. METADADES I DICCIONARI DE DADES. DADES ESPECÍFIQUES DE NEGOCI I DADES DE TRAMITACIÓ. CICLE DE VIDA DE LES DADES. DADES MASSIVES (BIG DATA). MINERIA DE DADES (DATA MINIG). 2 dies
GOVERNANÇA DE LES DADES EN L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL
Qüestionari CS03 Il·limitat
TEMA CS04- ESTADÍSTICA: DEFINICIÓ I CONCEPTES PRINCIPALS. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA I INFERENCIAL. ANÀLISIS TEMPORAL I ATEMPORAL. DISTRIBUCIÓ DE FREQÜÈNCIES. VALORS REPRESENTATIUS D’UNA DISTRIBUCIÓ ESTADÍTISCA UNIDIMENSIONAL. LA MITJANA ARITMÈTICA. LA MODA. LA MEDIANA. MESURES DE DISPERSIÓ D’UNA DISTRIBUCIÓ UNIDIMENSIONAL: EL RANG, EL PERCENTIL, LA VARIANÇA I LA DESVIACIÓ TIPUS 2 dies
ESTADÍSTICA
TEMA CS05-PROBABILITAT: CONCEPTES PRINCIPALS. LA PROBABILITAT CONDICIONADA. CONCEPTE DE VARIABLE ALEATÒRIA. VARIABLES ALEATÒRIES DISCRETES I CONTÍNUES. LA DISTRIBUCIÓ NORMAL. CONCEPTE DE MOSTRA D’UNA POBLACIÓ. TIPUS DE MOSTREIGMOSTREIG. 2 dies
TEMA 5- PROBABILITAT: CONCEPTES PRINCIPALS. LA PROBABILITAT CONDICIONADA. CONCEPTE DE VARIABLE ALEATÒRIA. VARIABLES ALEATÒRIES DISCRETES I CONTÍNUES. LA DISTRIBUCIÓ NORMAL. CONCEPTE DE MOSTRA D’UNA POBLACIÓ. TIPUS DE MOSTREIGMOSTREIG. PROBABILITAT: CONCEPTES PRINCIPALS. LA PROBABILITAT CONDICIONADA.
Qüestionari CS04/05-1 2 dies
Qüestionari CS04/05-2 Il·limitat
Qüestionari CS04/05-3 Il·limitat
TEMA CS06-TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA: PRINCIPIS GENERALS. REGULACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA. EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2 dies
TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA: PRINCIPIS GENERALS.
Qüestionari CS06 Il·limitat
TEMA CS07 – SISTEMA DE GARANTIES DE LA TRANSPARÈNCIA. DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA: 2 dies
SISTEMA DE GARANTIES DE LA TRANSPARÈNCIA. DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. LA COMISSIÓ DE GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
Qüestionari CS07 Il·limitat
TEMA CS08 – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 2 dies
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES. LA CONSERVACIÓ I L’ELIMINACIÓ DE LES DADES PERSONALS EN L’ADMINISTRACIÓ. EL REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT. EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES. L’AVALUACIÓ D’IMPACTE DE PRIVACITAT. L’ANÀLISI DE RISCOS I L’APLICACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT. INFRACCIONS I SANCIONS.
Qüestionari CS08-1 Il·limitat
Qüestionari CS08-2 Il·limitat
TEMA CS09 – INSTITUCIONS DE CONTROL I DE GARANTIA 2 dies
INSTITUCIONS DE CONTROL I DE GARANTIA: EL SÍNDIC DE GREUGES, L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES I L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
Qüestionari CS09 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 1 Il·limitat
BLOC 2 - ORGANITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
TEMA CS10 – MARC CONSTITUCIONAL. PRINCIPIS. DRETS I DEURES FONAMENTALS DE LES PERSONES. GARANTIES. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL. EL PODER JUDICIAL. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. 2 dies
Qüestionari CS10 Il·limitat
TEMA CS11 – MARC ESTATUTARI. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: NATURALESA JURÍDICA, ESTRUCTURA, PRINCIPIS RECTORS, DRETS I DEURES, I COMPETÈNCIES. 2 dies
Qüestionari CS11 Il·limitat
TEMA CS12 -ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE CATALUNYA: EL PARLAMENT, EL GOVERN I EL PRESIDENT O PRESIDENTA DE LA GENERALITAT. EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES. 3 dies
Qüestionari CS12 Il·limitat
TEMA CS13 – ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: ÒRGANS SUPERIORS I ALTS CÀRRECS. DEPARTAMENTS: ESTRUCTURA I TIPOLOGIA D’ÒRGANS 2 dies
Qüestionari CS13 Il·limitat
TEMA CS14 – SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ORGANISMES AUTÒNOMS, ENTITATS DE DRET PÚBLIC SOTMESES AL ORDENAMENT JURÍDIC PRIVAT, CONSORCIS, SOCIETATS MERCANTILS I FUNDACIONS 2 dies
Qüestionari CS14 Il·limitat
TEMA CS15 – UNIÓ EUROPEA 2 dies
UNIÓ EUROPEA: FUNDACIÓ I EVOLUCIÓ. ÀMBITS D’ACTUACIÓ. EL MERCAT ÚNIC EUROPEU. LA LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES, CAPITALS I TREBALLADORS. LA LLIBERTAT D’ESTABLIMENT I LA LLIURE PRESTACIÓ DE SERVEIS. LA CIUTADANIA DE LA UNIÓ EUROPEA. EL CONTROL DE LES FRONTERES EXTERIORS (L’ESPAI SCHENGEN)
TEMA CS16 – INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA 2 dies
INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA: EL PARLAMENT EUROPEU, EL CONSELL EUROPEU, EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, LA COMISSIÓ EUROPEA, EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA, EL BANC CENTRAL EUROPEU I EL TRIBUNAL DE COMPTES EUROPEU. ALTRES ORGANISMES: EL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU, EL COMITÈ EUROPEU DE LES REGIONS, EL DEFENSOR DEL POBLE, EL BANC EUROPEU D’INVERSIONS, EL SERVEI EUROPEU D’ACCIÓ EXTERIOR, I EL SUPERVISOR EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES
TEMA CS17 – DRET DE LA UNIÓ EUROPEA 2 dies
DRET DE LA UNIÓ EUROPEA. EL DRET PRIMARI I EL DRET DERIVAT. LA RELACIÓ ENTRE EL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA I L’ORDENAMENT JURÍDIC DELS ESTATS MEMBRES
Qüestionari CS15-16-17 Il·limitat
TEMA CS18 – L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 2 dies
Qüestionari CS18 Il·limitat
TEMA CS19 – L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL 2 dies
L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL. TRANSFORMACIÓ CAP A L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL. MODEL DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL A CATALUNYA I PRINCIPALS ACTORS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL. RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL I DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS.
Qüestionari CS19 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 2 Il·limitat
BLOC 3 - ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
TEMA CS20 – EL CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
Qüestionari CS20 Il·limitat
TEMA CS21- LA RELACIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA 2 dies
LA RELACIÓ JURÍDICO ADMINISTRATIVA. CONCEPTE I ELEMENTS. LA PERSONALITAT JURÍDICA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES EN LES SEVES RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ELS DRETS PÚBLICS SUBJECTIUS. ELS INTERESSOS LEGÍTIMS. LA CAPACITAT JURÍDICA I LA CAPACITAT D’OBRAR.
Qüestionari CS21 Il·limitat
TEMA CS22 – COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA 2 dies
Qüestionari CS22 Il·limitat
TEMA CS23 -ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: RÈGIM JURÍDIC, COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT. 2 dies
Qüestionari CS23-1 Il·limitat
Qüestionari CS23-2 Il·limitat
TEMA CS24 – REGLAMENTS 2 dies
Qüestionari CS24-1 Il·limitat
Qüestionari CS24-2 Il·limitat
TEMA CS25 – ACTE ADMINISTRATIU 2 dies
Qüestionari CS25-1 Il·limitat
Qüestionari CS25-2 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 3 Il·limitat
BLOC 4 - PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
TEMA CS26- ELS INTERESSATS EN EL PROCEDIMENT 2 dies
ELS INTERESSATS EN EL PROCEDIMENT. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: CONCEPTE I PRINCIPIS. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DERIVAT DE L’ORGANITZACIÓ PRÒPIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Qüestionari CS26-1 Il·limitat
Qüestionari CS26-2 Il·limitat
TEMA CS27- L’ACCÉS ELECTRÒNIC DEL CIUTADÀ A L’ADMINISTRACIÓ 2 dies
L’ACCÉS ELECTRÒNIC DEL CIUTADÀ A L’ADMINISTRACIÓ. L’ATENCIÓ MULTICANAL. LA IDENTIFICACIÓ I LA SIGNATURA ELECTRÒNICA. L’ESPAI DIGITAL DEL CIUTADÀ I DE L’EMPRESA. EL REGISTRE ELECTRÒNIC. LES OFICINES D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE
Qüestionari CS27-1 Il·limitat
Qüestionari CS27-2 Il·limitat
TEMA CS28 – LES EINES DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA A CATALUNYA 2 dies
LES EINES DE TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA A CATALUNYA. LA INTEROPERABILITAT. LES COMUNICACIONS I LES NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES. LA SEU ELECTRÒNICA I EL TAULER ELECTRÒNIC. L’EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES CATALANES
Qüestionari CS28-1 Il·limitat
Qüestionari CS28-2 Il·limitat
Qüestionari CS28-3 Il·limitat
TEMA CS29 – L’ORGANITZACIÓ DELS DOCUMENTS ADMINISTRATIUS ELECTRÒNICS 2 dies
Qüestionari CS29-1 Il·limitat
Qüestionari CS29-2 Il·limitat
TEMA CS30 – LA REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA 2 dies
Qüestionari CS30-1 Il·limitat
Qüestionari CS30-2 Il·limitat
TEMA CS31 – LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 2 dies
Qüestionari CS31-1 Il·limitat
Qüestionari CS31-2 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 4 Il·limitat
BLOC 5 - POLÍTIQUES PÚBLIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ
TEMA CS32 – POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER REDUIR LES DESIGUALTATS 2 dies
POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER REDUIR LES DESIGUALTATS I PREVENIR LA DISCRIMINACIÓ PER RAÓ DE GÈNERE, DE DIVERSITAT SEXUAL O DE DIVERSITAT FUNCIONAL. DRET DE LES DONES A ERRADICAR LA VIOLÈNCIA MASCLISTA. IGUALTAT EFECTICA DE DONES I HOMES. DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, TRANSGÈNERES I INTERSEXUALS. DRET A L’ACCESSIBILITAT.
Qüestionari CS32 Il·limitat
TEMA CS33 – POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE TELECOMUNICACIONS 00:00:00
POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE TELECOMUNICACIONS, CIBERSEGURETAT I SOCIETAT DIGITAL. ESTRATÈGIES DE DESENVOLUPAMENT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC): L’AGENDA DIGITAL PER A CATALUNYA 2020
Qüestionari CS33 Il·limitat
TEMA CS34 – LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE MOBILITAT 2 dies
LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE MOBILITAT, DE TERRITORI, DE MEDI AMBIENT, DE MEDI NATURAL, D’URBANISME I D’HABITATGE
Qüestionari CS34 Il·limitat
TEMA CS35-LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE JUSTÍCIA I SERVEIS PENITENCIARIS; I DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES 2 dies
LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE JUSTÍCIA I SERVEIS PENITENCIARIS; I DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Qüestionari CS35 Il·limitat
TEMA CS36-POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MÀTERIA D’AFERS SOCIALS; DE SALUT; D’ENSENYAMENT, D’UNIVERSITATS I DE RECERCA; D’ESPORTS; I DE CULTURA I LLENGUA CATALANA 2 dies
POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MÀTERIA D’AFERS SOCIALS; DE SALUT; D’ENSENYAMENT, D’UNIVERSITATS I DE RECERCA; D’ESPORTS; I DE CULTURA I LLENGUA CATALANA
Qüestionari CS36 Il·limitat
TEMA CS37 – POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ; D’EMPRESA, INDÚSTRIA I ENERGIA; I DE COMERÇ I TURISME 2 dies
POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ; D’EMPRESA, INDÚSTRIA I ENERGIA; I DE COMERÇ I TURISME
Qüestionari CS37 Il·limitat
TEMA CS38 – POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE TREBALL I OCUPACIÓ 2 dies
POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE TREBALL I OCUPACIÓ, DE DEFENSA DELS USUARIS I CONSUMIDORS, I DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA
Qüestionari CS38 Il·limitat
TEMA CS39 – POLÍTIQUES PÚBLIQUES EN MATÈRIA D’AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS. 2 dies
Qüestionari CS39 Il·limitat
TEMA CS40 – POLÍTIQUES PÚBLIQUES 2 dies
Qüestionari CS40-1 Il·limitat
Qüestionari CS40-2 Il·limitat
TEMA CS41 – L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 2 dies
L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES. L’INFORME D’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL. ELS PROCESSOS DE REVISIÓ DE LA DESPESA
Qüestionari CS41 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 5 Il·limitat
BLOC 6 - ACTIVITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
TEMA CS42 – LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 2 dies
LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. LA CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. LES FORMES D’ADJUDICACIÓ. ELS DRETS I LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I DE L’ADMINISTRACIÓ. L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA.
Qüestionari CS42 Il·limitat
TEMA CS43 – FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS 2 dies
FORMES DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS. LA CONCESSIÓ. L’ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DE PROMOCIÓ O FOMENT. SUBVENCIONS I AJUTS
Qüestionari CS43 Il·limitat
TEMA CS44 – EL PATRIMONI PÚBLIC 2 dies
EL PATRIMONI PÚBLIC: EL DOMINI PÚBLIC I SISTEMES D’ÚS. ELS BÉNS PATRIMONIALS. L'EXPRO’IACIÓ FORÇOSA. EL PROCEDIMENT EXPROPIATORI. LES EXPROPIACIONS ESPECIALS.
Qüestionari CS44-1 Il·limitat
Qüestionari CS44-2 Il·limitat
TEMA CS45 – POTESTAT INSPECTORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
POTESTAT INSPECTORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. PLANS D’INSPECCIÓ. DRETS I DEURES DELS SUBJECTES INTERVINENTS. L’AGENT DE L’AUTORITAT. LES ACTES D’INSPECCIÓ
Qüestionari CS45 Il·limitat
TEMA CS46 – POTESTAT SANCIONADORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
POTESTAT SANCIONADORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. PROCEDIMENT SANCIONADOR. TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS.
Qüestionari CS46 Il·limitat
TEMA CS47 – RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2 dies
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ÀMBITS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ACCIÓ DE RESPONSABILITAT. PROCEDIMENT. ÒRGANS COMPETENTS. RESPONSABILITAT DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Qüestionari CS47 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 6 Il·limitat
BLOC 7 - FINANCES PÚBLIQUES
TEMA CS48 – ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA LLEI DE FINANCES PÚBLIQUES DE CATALUNYA. LES LLEIS DE PRESSUPOSTOS ANUALS. L’ÀMBIT INSTITUCIONAL DELS PRESSUPOSTOS: EL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT I L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA SEGONS EL SISTEMA EUROPEU DE COMPTES (SEC). LES ESTRUCTURES PRESSUPOSTÀRIES PER PROGRAMES, ECONÒMICA I ORGÀNICA. EL CONTINGUT DELS PRESSUPOSTOS. EL CICLE PRESSUPOSTARI.
Qüestionari CS48 Il·limitat
TEMA CS49 – ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS 2 dies
ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS. ELS OBJECTIUS DE DISCIPLINA FISCAL, EFICIÈNCIA ASSIGNATICA I EFICIÈNCIA OPERATIVA EN LA GESTIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA
Qüestionari CS49 Il·limitat
TEMA CS50 – LES TÈCNIQUES PRESSUPOSTÀRIES 2 dies
LES TÈCNIQUES PRESSUPOSTÀRIES: PRESSUPOST TRADICIONAL, PRESSUPOST PER PROGRAMES, PRESSUPOST BASE ZERO I PRESSUPOSTACIÓ PER RESULTATS. ELS ESCENARIS PRESSUPOSTARIS A MITJÀ TERMINI. LA TRANSPARÈNCIA PRESSUPOSTÀRIA. ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.
Qüestionari CS50 Il·limitat
TEMA CS51 – LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2 dies
LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA. L’EXECUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES DEL PRESSUPOST. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. ELS COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D’EXERCICIS FUTURS
Qüestionari CS51 Il·limitat
TEMA CS52 – ELS INGRESSOS I LES DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
ELS INGRESSOS I LES DESPESES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: EVOLUCIÓ I COMPOSICIÓ. EL MODEL DE FINANÇAMENT. LES FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: EVOLUCIÓ I SITUACIÓ DEL DÈFICIT NO FINANCER EN TERMES DEL SEC I DE L’ENDEUTAMENT
Qüestionari CS52 Il·limitat
TEMA CS53 – ELS FONS EUROPEUS 2 dies
ELS FONS EUROPEUS: ELS FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL, EL FONS SOCIAL EUROPEU, EL FONS DE COHESIÓ, EL FONS EUROPEU AGRÍCOLA DE DESENVOLUPAMENT RURAL I EL FONS EUROPEU MARÍTIM I DE LA PESCA.
TEMA CS53 Annex – ELS FONS EUROPEUS 00:00:00
Qüestionari CS53 Il·limitat
TEMA CS54 – EL CONTROL, LA SUPERVISIÓ I LA FISCALITZACIÓ DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
EL CONTROL, LA SUPERVISIÓ I LA FISCALITZACIÓ DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA INTERVENCIÓ GENERAL. EL DEPARTAMENT COMPETENT EN MATÈRIA DE FINANCES. LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA. EL TRIBUNAL DE COMPTES. L’AUTORITAT INDEPENDENT DE RESPONSABILITAT FISCAL (AIREF)
Qüestionari CS54 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 7-1 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 7-2 Il·limitat
BLOC 8 - FUNCIÓ PÚBLICA
TEMA CS55 – CLASSES DE PERSONAL 2 dies
CLASSES DE PERSONAL. ORDENACIÓ DELS COSSOS I CATEGORIES PROFESSIONALS. ORDENACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL
Qüestionari CS55 Il·limitat
TEMA CS56 – OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA 2 dies
OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA. RESERVA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. ACCÉS A L’OCUPACIÓ PÚBLICA
Qüestionari CS56 Il·limitat
TEMA CS57 – DEURES DEL PERSONAL 2 dies
DEURES DEL PERSONAL. INCOMPATIBILITATS. AVALUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT. DRETS DEL PERSONAL. RÈGIM DISCIPLINARI
Qüestionari CS57 Il·limitat
TEMA CS58 – REGISTRE GENERAL DE PERSONAL 2 dies
REGISTRE GENERAL DE PERSONAL. SITUACIONS ADMINISTRATIVES. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL: MOBILITAT I CARRERA. GRAU PERSONAL.
Qüestionari CS58 Il·limitat
TEMA CS59 – LES RELACIONS LABORALS 2 dies
LES RELACIONS LABORALS I ELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ELS PACTES I ELS ACORDS AMB LES ORGANITZACIONS SINDICALS. EL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ACCIONS PER A LA MILLORA DE LES CONDICIONS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A LA FUNCIÓ PÚBLICA. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Qüestionari CS59 Il·limitat
TEMA CS60 – CONCEPTES GENERALS DELS DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
CONCEPTES GENERALS DELS DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: PREVRICACIÓ DELS FUNCIONARIS PÚBLICS I ALTRES COMPORTAMENTS INJUSTOS, ABANDÓ DE DESTINACIÓ I OMISSIÓ DEL DEURE DE PERSEGUIR DELICTES. DESOBEDIÈNCIA I DENEGACIÓ D’AUXILI, INFIDELITAT EN LA VUSTÒDIA DE DOCUMENTS, VIOLACIÓ DE SECRETS, SUBORN, TRÀFIC D’INFLUCÈNCIES I MALVERSACIÓ DE CABALS PÚBLICS, FRAUS I EXACCIONS IL·LEGALS, NEGOCIACIONS I ACTIVITATS PROHIBIDES ALS FUNCIONARIS PÚBLICS I ABUSOS EN L’EXERCICI DE LA SEVA FUNCIÓ. DELICTE DE FALSEDAT.
Qüestionari CS60-1 Il·limitat
Qüestionari CS60-2 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 8-1 Il·limitat
Qüestionari CS Bloc 8-2 Il·limitat
PART ESPECÍFICA OPCIÓ GENERAL
BLOC 1 - Polítiques Públiques
TEMA CS61 – DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 2 dies
DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA: INSTRUMENTS. PLANIFICACIÓ, EXECUCIÓ I AVALUACIÓ DELS PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ. PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE NORMATIVA
Qüestionari CS61 Il·limitat
TEMA CS62 – IMPULS DEL GOVERN OBERT DINS LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
IMPULS DEL GOVERN OBERT DINS LA GENERALITAT DE CATALUNYA. EINES DE GOVERN OBERT A L’ABAST DELS CIUTADANS. ÒRGANS DE COORDINACIÓ, IMPUL I CONTROL
Qüestionari CS62 Il·limitat
TEMA CS63 – EL PLA DE GOVERN COM A EINA DE PLANIFICACIÓ 2 dies
EL PLA DE GOVERN COM A EINA DE PLANIFICACIÓ. EIXOS PRINCIPALS. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. PLANIFICACIÓ OPERATIVA. PLANS DEPARTAMENTALS I PLANS SECTORIALS: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Qüestionari CS63 Il·limitat
TEMA CS64 – PRESSUPOSTOS ORIENTATS A RESULTATS 2 dies
PRESSUPOSTOS ORIENTATS A RESULTATS. PROGRAMES PRESSUPOSTARIS: MISSIÓ, OBJECTIUS, SERVEIS I PRODUCTES, I INDICADORS DE SEGUIMENT. CONTRACTES PROGRAMA COM A FÓRMULA DE FINANÇAMENT VINCULADA A RESULTATS.
Qüestionari CS64 Il·limitat
TEMA CS65 – L’AGENDA 2030 2 dies
L’AGENDA 2030: TRANSFORMAR CATALUNYA, MILLORAR EL MÓN. ANÀLISI DELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS) EN EL CONTEXT CATALÀ: DIAGNOSI I REPTES
Qüestionari CS65 Il·limitat
TEMA CS66 – AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 2 dies
AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES. TIPOLOGIA D’AVALUACIONS. AVALUACIÓ EX ANTE, INTERMÈDIA I EX POST. METODOLOGIA QUALITATIVA EN L’AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Qüestionari CS66 Il·limitat
TEMA CS67 – AVALUACIÓ ECONÒMICA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 2 dies
AVALUACIÓ ECONÒMICA DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES. REGULACIÓ DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES A LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA TAXA DE DESCOMPTE SOCIAL. LA MONETITZACIÓ. L’INFORME D’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL
Qüestionari CS67 Il·limitat
TEMA CS68 – AVALUACIÓ DE L’IMPACTE NORMATIU 2 dies
AVALUACIÓ DE L’IMPACTE NORMATIU. LA SIMPLIFICACIÓ I REDUCCIÓ DE CÀRREGUES ADMINISTRATIVES
Qüestionari CS68 Il·limitat
BLOC 2 - SERVEIS PÚBLICS
TEMA CS69 – VALORS DELS SERVEIS PÚBLICS 2 dies
VALORS DELS SERVEIS PÚBLICS. ELEMENTS D’UNA INFRAESTRUCTURA ÈTICA: DE FOMENT, I D’AVALUACIÓ I CONTROL. SERVEIS PÚBLICS ORIENTATS A LA CIUTADANIA
Qüestionari CS69 Il·limitat
TEMA CS70 – QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS 2 dies
QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ENFOCATS A LA MILLORA DEL PROCÉS I A LA PRODUCTIVITAT. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT ENFOCATS A L’ORGANITZACIÓ. LES NORMES ISO. EL MODEL EFQM. EL MODEL CAF
Qüestionari CS70 Il·limitat
TEMA CS71 – CARTES DE SERVEIS A L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 2 dies
CARTES DE SERVEIS A L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT. METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DE CARTES DE SERVEIS. CONSTRUCCIÓ I ANÀLISI D’INDICADORS. TIPOLOGIA DE MESURES. VALIDACIÓ D’INDICADORS
Qüestionari CS71 Il·limitat
TEMA CS72 – LA DIRECCIÓ EN L’ORGANITZACIÓ 2 dies
LA DIRECCIÓ EN L’ORGANITZACIÓ. TIPUS DE DIRECCIÓ. LA DIRECCIÓ PER OBJECTIUS. ELS QUADRES DE COMANDAMENT
Qüestionari CS72 Il·limitat
TEMA CS73 – LA PRESA DE DECISIONS 2 dies
LA PRESA DE DECISIONS. L’ANÀLISI DE PROBLEMES. L’ANÀLISI DE SOLUCIONS. DIAGRAMA DE PARETO. DIAGRAMA DE FLUX. DIAGRAMA DE CAUSA-EFECTE. DIAGRAMA DAFO.
Qüestionari CS73 Il·limitat
TEMA CS74 – PROJECTES: CONCEPTE, CLASSES I PRINCIPIS BÀSICS 2 dies
PROJECTES: CONCEPTE, CLASSES I PRINCIPIS BÀSICS. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ DE PROJECTES. DIAGRAMA DE GANTT. FUNCIONS I RESPONSABILITATS. PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS. ANÀLISI DE VIABILITAT
Qüestionari CS74 Il·limitat
TEMA CS75 – ELS PROCESSOS PER A LA PRODUCCIÓ DE SERVEIS 2 dies
ELS PROCESSOS PER A LA PRODUCCIÓ DE SERVEIS. DISSENY DE PROCESSOS. SIMPLIFICACIÓ I MILLORA DE PROCESSOS. DESCRIPCIÓ I REPRESENTACIÓ GRÀFICA DEL PROCÉS
Qüestionari CS75 Il·limitat
BLOC 3 - ADMINISTRACIÓ DIGITAL
TEMA CS76 – COMPETÈNCIES DIGITALS 2 dies
COMPETÈNCIES DIGITALS: CULTURA, PARTICIPACIÓ I CIVISME DIGITAL; TECNOLOGIA DIGITAL I ÚS DE L’ORDINADOR I DEL SISTEMA OPERATIU; NAVEGACIÓ I COMUNICACIÓ EN EL MÓN DIGITAL
Qüestionari CS76 Il·limitat
TEMA CS77 – LA INFORMACIÓ EN EL MÓN DIGITAL 2 dies
LA INFORMACIÓ EN EL MÓN DIGITAL. EL PC I CONCEPTE D'ORDINADOR. TIPUS DE LLICÈNCIES. PROGRAMARI LLIURE I PROGRAMARI DE PROPIETAT. ADRECES WEB I DOMINIS. NAVEGAR PER LA XARXA. EMPLAR FORMULARIS I ALTRES DADES A LLOCS WEB. ELS CERCADORS WEB. REALITZAR UNA CERCA BÀSICA. EL CONCEPTE DE CORREU ELECTRÒNIC. EMPRAR UN PROGRAMARI DE CORREU ELECTRÒNIC. LES FUNCIONALITATS BÀSIQUES DEL CORREU WEB. NOCIONS BÀSIQUES DEL CALENDARI ELECTRÒNIC. UTILITATS DEL CALENDARI ELECTRÒNIC. AVALUACIO DE LA INFORMACIO D'INTERNET. SUPLANTACIÓ D'IDENTITAT I PROGRAMARI MALICIÓS. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ
Qüestionari CS77 Il·limitat
TEMA CS78 – COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ 2 dies
COMUNICACIÓ DE LA INFORMACIÓ. LLENGUATGES, SUPORTS I CANALS DE COMUNICACIÓ. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ. LA COMUNICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Qüestionari CS78 Il·limitat
TEMA CS79 – EL TREBALL EN XARXA I EL TREBALL COL·LABORATIU 2 dies
EL TREBALL EN XARXA I EL TREBALL COL·LABORATIU. LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT. L’APRENENTATGE COL·LABORATIU. LES NOVES AGRUPACIONS ORGANITZATIVES: COMUNITATS DE PRÀCTICA I INNOVACIÓ, GRUPS AD HOD I XARXES SOCIALS. INNOVACIÓ: EINES I METODOLOGIES PER INCENTIVAR LA CREATIVITAT. INNOVACIÓ OBERTA. INNOVACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
Qüestionari CS79 Il·limitat
TEMA CS80 – EL MODEL D’ATENCIÓ CIUTADANA 2 dies
EL MODEL D’ATENCIÓ CIUTADANA. PORTALS D’ACCÉS DEL CIUTADÀ. LA CARPETA DEL CIUTADÀ. ELS FORMULARIS. LA PETICIÓ GENÈRICA. EL MODEL D’ATENCIÓ PRESENCIAL. EL PORTAL D’ACCÉS DE L’EMPRESA. LA FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL
Qüestionari CS80 Il·limitat
TEMA CS81 – LA INTEROPERABILITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
LA INTEROPERABILITAT A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. LA INTEROPERABILITAT DE PLATAFORMES I SERVEIS. LES RELACIONS ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. EINES DE TRAMITACIÓ INTERADMINISTRATIVA. EL CATÀLEG DE DADES I DOCUMENTS ELECTRÒNICS
Qüestionari CS81 Il·limitat
TEMA CS82 – IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNIQUES 2 dies
IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNIQUES. EL CERTIFICAT DIGITAL. TIPUS DE CERTIFICATS DIGITALS A LES ADMINISTRACIONS CATALANES. LA REPRESENTACIO ELECTRÒNICA DELS CIUTADANS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. EINES DE REPRESENTACIÓ ELECTRÒNICA A LA GENERALITAT
Qüestionari CS82 Il·limitat
BLOC 4 - RECURSOS HUMANS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
TEMA CS83 – ÒRGANS COMPETENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL 2 dies
ÒRGANS COMPETENTS EN MATÈRIA DE PERSONAL. ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS DEPARTAMENTS EN MATÈRIA DE FUNCIÓ PÚBLICA. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. MESURES I INSTRUMENTS DE RACIONALITZACIÓ
Qüestionari CS83 Il·limitat
TEMA CS84 – SELECCIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 2 dies
SELECCIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. ACCÉS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT. ACCÉS DELS CIUTADANS DELS ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA. PROMOCIÓ INTERNA. INTEGRACIÓ.
Qüestionari CS84 Il·limitat
TEMA CS85 – CONDICIONS DE TREBALL 2 dies
CONDICIONS DE TREBALL: JORNADA I HORARIS. MESURES DE CONCILIACIÓ. PERMISOS I LLICÈNCIES. LA INCAPACITAT TEMPORAL
Qüestionari CS85 Il·limitat
TEMA CS86 – SITUACIONS ADMINISTRATIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 2 dies
SITUACIONS ADMINISTRATIVES DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. REINGRÉS AL SERVEI ACTIU. RESPONSABILITAT PER LA GESTIÓ DELS SERVEIS I RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA
Qüestionari CS86 Il·limitat
TEMA CS87 – PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 2 dies
PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. MOBILITAT DEL PERSONAL. REMOCIÓ I FI DE LA RELACIÓ DE SERVEI DEL PERSONAL
Qüestionari CS87 Il·limitat
TEMA CS88 – RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 2 dies
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI
Qüestionari CS88 Il·limitat
TEMA CS89 – LA SEGURETAT SOCIAL 2 dies
LA SEGURETAT SOCIAL. LA MODALITAT CONTRIBUTIVA I NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL. EL RÈGIM GENERAL I ELS RÈGIMS ESPECIALS. L’ACCIÓ PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL
Qüestionari CS89 Il·limitat
TEMA CS90 – COL·LECTIUS ESPECÍFICS 2 dies
COL·LECTIUS ESPECÍFICS. PERSONAL EVENTUAL. PERSONAL DIRECTIU. PERSONAL INTERÍ I TEMPORAL
Qüestionari CS90 Il·limitat
TEMA CS91 – DRETS DE REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA 2 dies
DRETS DE REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA. MESES DE NEGOCIACIÓ I ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ. ACORDS, PACTES I CONVENIS. DRET DE VAGA. CONVENI COL·LECTIU ÚNIC D’ÀMBIT DE CATALUNYA DEL PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT
Qüestionari CS91 Il·limitat
TEMA CS92 – COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 2 dies
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: ELS DELEGATS DE PREVENCIÓ, I EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. PREVENCIÓ EN MATÈRIA D’ASSETJAMENT SEXUAL I PSICOLÒGIC EN EL TREBALL
Qüestionari CS92 Il·limitat
BLOC 5 - CONTRACTACIÓ PÚBLICA I ACTIVITAT SUBVENCIONAL
TEMA CS93 – OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 2 dies
OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. ÀMBIT SUBJECTIU. NEGOCIS I CONTRACTES EXCLOSOS
Qüestionari CS93 Il·limitat
TEMA CS94 – TIPUS DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC 2 dies
TEMA 34.- TIPUS DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA. CONTRACTES PRIVATS
Qüestionari CS94 Il·limitat
TEMA CS95 – L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 2 dies
L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ. ELS ÒRGANS COMPETENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ: ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ, D’ASSISTÈNCIA I CONSULTIUS. GESTIÓ DE LA PUBLICITAT CONTRACTUAL PER MITJANS ELECTRÒNICS, INFORMÀTICS I TELEMÀTICS
Qüestionari CS95 Il·limitat
TEMA CS96 – EL PERFIL DEL CONTRACTANT 00:00:00
EL PERFIL DEL CONTRACTANT. CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE L’EMPRESARI
Qüestionari CS96 Il·limitat
TEMA CS97 – LA PREPARACIÓ DELS CONTRACTES 2 dies
LA PREPARACIÓ DELS CONTRACTES: L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Qüestionari CS97 Il·limitat
TEMA CS98 – ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 2 dies
ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES. LA INVALIDESA DELS CONTRACTES. EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ. LA SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA I L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES
Qüestionari CS98 Il·limitat
TEMA CS99 – LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS 2 dies
LES MODIFICACIONS CONTRACTUALS. LES GARANTIES EXIGIBLES EN LA CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC. EFECTES, COMPLIMENT I EXTINCIÓ DELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS. EL RÈGIM ESPECIAL DE REVISIÓ DELS ACTES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I MITJANS ALTERNATIUS
Qüestionari CS99 Il·limitat
TEMA CS100 – L’ACTIVITAT SUBVENCIONAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
L’ACTIVITAT SUBVENCIONAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ. REINTEGRAMENT I CONTROL. INFRACCIONS I SANCIONS. SUBVENCIONS FINANÇADES AMB CÀRREC A FONS DE LA UNIÓ EUROPEA. AJUTS
Qüestionari CS100 Il·limitat
PART ESPECÍFICA ÀMBIT JUDICIAL
BLOC 1 - ELABORACIÓ I APLICACIÓ DE LES NORMES
TEMA CSJ61 – L’ORDENAMENT JURÍDIC 2 dies
L’ORDENAMENT JURÍDIC. VALORS SUPERIORS. LA NORMA JURÍDICA: NATURALESA, CARACTERÍSTIQUES, ESTRUCTURA I CLASSES. APLICACIÓ DE LA NORMA JURÍDICA: ELECCIÓ DE LA NORMA. INTERPRETACIÓ: CONCEPTE, TEORIA, CLASSES I ELEMENTS. INTEGRACIÓ DE LA NORMA JURÍDICA: LLACUNES DE LA LLEI I ANALOGIA. EFICÀCIA DE LA NORMA JURÍDICA. PUBLICACIÓ.
Qüestionari CSJ61 Il·limitat
TEMA CSJ62 – LES NORMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB RANG DE LLEI 2 dies
LES NORMES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB RANG DE LLEI: LLEIS, DECRETS LLEI I DECRETS LEGISLATIUS. LES NORMES REGLAMENTÀRIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: DECRETS I ORDRES. ELS ACORDS DEL GOVERN. PUBLICACIÓ DE LES NORMES
Qüestionari CSJ62 Il·limitat
TEMA CSJ63 – LA PLANIFICACIÓ NORMATIVA 2 dies
LA PLANIFICACIÓ NORMATIVA. EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE LES NORMES. LA PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS EN EL PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ DE LES NORMES. L’AVALUACIÓ DE L’IMPACTE NORMATIU. L’AVALUACIÓ NORMATIVA EX POST. PRINCIPIS DE BONA REGULACIÓ I MILLORA DE LA REGULACIÓ NORMATIVA.
Qüestionari CSJ63 Il·limitat
TEMA CSJ64 – LA IMPUGNACIÓ DE LES NORMES 2 dies
LA IMPUGNACIÓ DE LES NORMES. ELS REQUERIMENTS PREVIS ALS CONFLICTES DE COMPETÈNCIES I ALS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS. L’ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Qüestionari CSJ64 Il·limitat
BLOC 2 - MARC COMPETENCIAL
TEMA CSJ65 – LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LES MATÈRIES DE LES COMPETÈNCIES. LA SENTÈNCIA 31/2010 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I EL SEU EFECTE SOBRE LA TIPOLOGIA DE LES COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT
Qüestionari CSJ65 Il·limitat
TEMA CSJ66 – LES RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
LES RELACIONS INSTITUCIONALS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LES RELACIONS AMB L’ESTAT I AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES. LA COL·LABORACIÓ AMB L’ESTAT I AMB ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES. LA PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS I EN PROCEDIMENTS DE PRESA DE DECISIÓ ESTATALS. LA COMISSIÓ BILATERAL GENERALITAT-ESTAT
Qüestionari CSJ66 Il·limitat
TEMA CSJ67 – ELS LITIGIS CONSTITUCIONALS 2 dies
ELS LITIGIS CONSTITUCIONALS. EL RECURS I LA QÜESTIÓ D’INCONSTITUCIONALITAT. ELS CONFLICTES DE COMPETÈNCIA: TIPOLOGIA. EL RECURS D’EMPARA. LA IMPUGNACIÓ DE DISPOSICIONS SENSE FORÇA DE LLEI I DE RESOLUCIONS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES. ELS CONFLICTES EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
Qüestionari CSJ67 Il·limitat
BLOC 3 - DRET ADMINISTRATIU
TEMA CSJ68 – L’ÀMBIT D’APLICACIÓ SUBJECTIU DE LA LEGISLACIÓ DE CONTRACTES 2 dies
L’ÀMBIT D’APLICACIÓ SUBJECTIU DE LA LEGISLACIÓ DE CONTRACTES: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ALTRES PODERS ADJUDICADORS I ENTITATS QUE NO TENEN LA CONSIDERACIÓ DE PODERS ADJUDICADORS
Qüestionari CSJ68 Il·limitat
TEMA CSJ69 – L’ÀMBIT D’APLICACIÓ OBJECTIU 2 dies
L’ÀMBIT D’APLICACIÓ OBJECTIU: CONTRACTES ADMINISTRATIUS D’OBRES, DE CONCESSIÓ D’OBRES, DE CONCESSIÓ DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS I DE SERVEIS, I CONTRACTES ADMINISTRATIUS ESPECOALS. CONTRACTES PRIVATS. CONTRACTES SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA.
Qüestionari CSJ69 Il·limitat
TEMA CSJ70 – LA PREPARACIÓ DELS CONTRACTES 2 dies
LA PREPARACIÓ DELS CONTRACTES: L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, ELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Qüestionari CSJ70 Il·limitat
TEMA CSJ71 – ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES 2 dies
ELS PROCEDIMENTS D’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES. LA INVALIDESA DELS CONTRACTES. EL RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
Qüestionari CSJ71 Il·limitat
TEMA CSJ72 – L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES 2 dies
L’EXECUCIÓ DELS CONTRACTES. LES PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ. LA MODIFICACIÓ DELS CONTRACTES. LA CESSIÓ DELS CONTRACTES I LA SUBCONTRACTACIÓ. EXTINCIÓ I EFECTES. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ.
Qüestionari CSJ72 Il·limitat
TEMA CSJ73 – L’ACTIVITAT D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA 2 dies
L’ACTIVITAT D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA. RÈGIMS D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA (PREVIS I POSTERIORS): COMUNICACIÓ, DECLARACIÓ RESPONSABLE, I AUTORITZACIÓ O LLICÈNCIA. LA INCIDÈNCIA DE LA INTERVENCIÓ POSTERIOR EN LA SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA I EN LA POTESTAT INSPECTORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Qüestionari CSJ73 Il·limitat
TEMA CSJ74 – EL RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES 2 dies
EL RÈGIM JURÍDIC DE LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES. PRINCIPIS GENERALS. LES BASES REGULADORES. PROCEDIMENTS DE CONCESSIÓ. REQUISITS DELS BENEFICIARIS
Qüestionari CSJ74 Il·limitat
TEMA CSJ75 – ESPECIALITATS DE LES SUBVENCIONS FINANÇADES AMB CÀRREC A FONS DE LA UNIÓ EUROPEA 2 dies
ESPECIALITATS DE LES SUBVENCIONS FINANÇADES AMB CÀRREC A FONS DE LA UNIÓ EUROPEA. EL RÈGIM EUROPEU DELS AJUTS D’ESTAT. EL CONTROL DE LES SUBVENCIONS. EL REINTEGRAMENT. LA RESPONSABILITAT PER DÈFICIT COMPTABLE DELS CÀRRECS I EMPLEATS PÚBLICS DAVANT DEL TRIBUNAL DE COMPTES
Qüestionari CSJ75 Il·limitat
TEMA CSJ76 – L’ESPECIALITAT DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN MATÈRIA SANCIONADORA 2 dies
L’ESPECIALITAT DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU EN MATÈRIA SANCIONADORA. LA DENÚNCIA. L’ACORD D’INICI. LES MESURES PROVISIONALS. EL PAGAMENT ANTICIPAT. EL RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT
Qüestionari CSJ76 Il·limitat
TEMA CSJ77 – LA CADUCITAT DEL PROCEDIMENT 2 dies
LA CADUCITAT DEL PROCEDIMENT. LA RESOLUCIÓ SANCIONADORA. LA INDEMNITZACIÓ DELS DANYS CAUSATS A L’ADMINISTRACIÓ
Qüestionari CSJ77 Il·limitat
TEMA CSJ78 – EL RÈGIM JURÍDIC DE LA RESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
EL RÈGIM JURÍDIC DE LA RESPONSABILITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ÀMBIT SUBJECTIU. PRINCIPIS I REQUISITS. LA RELACIÓ DE CAUSALITAT. LA INDEMNITZACIÓ. LA RESPONSABILITAT PER ACTE LEGISLATIU. LA RESPONSABILITAT CONCURRENT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Qüestionari CSJ78 Il·limitat
TEMA CSJ79 – L’ESPECIALITAT DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 2 dies
L’ESPECIALITAT DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. LA PRESCRIPCIÓ DEL DRET A RECLAMAR. FORMES D’INICI DEL PROCEDIMENT. TRÀMIT D’AUDIÈNCIA. INFORMES I DICTÀMENS PRECEPTIUS. ÒRGANS COMPETENTS EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT. LA TERMINACIÓ CONVENCIONAL
Qüestionari CSJ79 Il·limitat
TEMA CSJ80 – LA INVALIDESA DELS ACTES ADMINISTRATIUS 2 dies
LA INVALIDESA DELS ACTES ADMINISTRATIUS. NUL·LITAT DE PLE DRET I ANUL·LABILITAT. RÈGIM JURÍDIC DE LA REVISIÓ D’OFICI DE LES DISPOSICIONS I ACTES NULS. LA DECLARACIÓ DE LESIVITAT. LA REVOCACIÓ DELS ACTES I LA RECTIFICACIÓ D’ERRADES
Qüestionari CSJ80 Il·limitat
BLOC 4 - DRET PENAL
TEMA CSJ81 – DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: PREVARICACIÓ DELS FUNCIONARIS PÚBLICS I ALTRES COMPORTAMENTS INJUSTOS, ABANDÓ DE DESTINACIÓ I OMISSIÓ DEL DEURE DE PERSEGUIR DELICTES. DESOBEDIÈNCIA I DENEGACIÓ D’AUXILI, INFIDELITAT EN LA VUSTÒDIA DE DOCUMENTS, VIOLACIÓ DE SECRETS, SUBORN, TRÀFIC D’INFLUCÈNCIES I MALVERSACIÓ DE CABALS PÚBLICS, FRAUS I EXACCIONS IL·LEGALS, NEGOCIACIONS I ACTIVITATS PROHIBIDES ALS FUNCIONARIS PÚBLICS I ABUSOS EN L’EXERCICI DE LA SEVA FUNCIÓ. DELICTE DE FALSEDAT
Qüestionari CSJ81 Il·limitat
TEMA CSJ82 – DELICTES COMESOS PER FUNCIONARIS PÚBLICS CONTRA LES GARANTIES CONSTITUCIONALS 2 dies
DELICTES COMESOS PER FUNCIONARIS PÚBLICS CONTRA LES GARANTIES CONSTITUCIONALS. DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA I CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL. DELICTES DE FALSEDAT; EXAMEN ESPECÍFIC DE LA FALSIFICACIÓ DE DOCUMENTS. USURPACIÓ D’ATRIBUCIONS, ATEMPTATS CONTRA L’AUTORITAT, ELS AGENTS I ELS FUNCIONARIS PÚBLICS. DELICTES DE RESISTÈNCIA I DESOBEDIÈNCIA
Qüestionari CSJ82 Il·limitat
TEMA CSJ83 – DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS 2 dies
DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS. DELICTES SOBRE L’ORDENACIÓ DEL TERRITORI I SOBRE LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC I DEL MEDI AMBIENT. DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA
Qüestionari CSJ83 Il·limitat
BLOC 5 - DRET LABORAL
TEMA CSJ84 – FONTS DEL DRET DEL TREBALL 2 dies
FONTS DEL DRET DEL TREBALL. EL CONTRACTE DE TREBALL. SUBJECTES DE LA RELACIÓ LABORAL. MODIFICACIÓ, SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL. MODALITATS DEL CONTRACTE DE TREBALL
Qüestionari CSJ84 Il·limitat
TEMA CSJ85 – DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS EN LES RELACIONS LABORALS 2 dies
DRETS I DEURES DELS TREBALLADORS EN LES RELACIONS LABORALS. PROTECCIÓ LEGAL DEL SALARI. ELS PODERS DE L’EMPRESARI: DE DIRECCIÓ, DE DISCIPLINA I ALTRES. INFRACCIONS I SANCIONS EN L’ORDRE SOCIAL. INSPECCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN MATÈRIA LABORAL
Qüestionari CSJ85 Il·limitat
TEMA CSJ86 – ELS DRETS DE REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA DELS TREBALLADORS 2 dies
ELS DRETS DE REPRESENTACIÓ COL·LECTIVA DELS TREBALLADORS. LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA. ELS CONFLICTES COL·LECTIUS. EL DRET DE REUNIÓ I EL DRET DE VAGA. LA TUTELA JUDICIAL DE LA LLIBERTAT SINDICAL
Qüestionari CSJ86 Il·limitat
TEMA CSJ87 – PARTICULARITATS DEL RÈGIM JURÍDIC 2 dies
PARTICULARITATS DEL RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. EL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. EL CONVENI COL·LECTIU ÚNIC D’ÀMBIT DE CATALUNYA DEL PERSONAL LABORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Qüestionari CSJ87 Il·limitat
TEMA CSJ88 – SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 2 dies
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. NORMATIVA REGULADORA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. DRETS I OBLIGACIONS. ELS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT: ELS DELEGATS DE PREVENCIÓ, I EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL
Qüestionari CSJ88 Il·limitat
TEMA CSJ89 – LA SEGURETAT SOCIAL 2 dies
LA SEGURETAT SOCIAL. LA MODALITAT CONTRIBUTIVA I NO CONTRIBUTIVA DE LA SEGURETAT SOCIAL. EL RÈGIM GENERAL I ELS RÈGIMS ESPECIALS. L’ACCIÓ PROTECTORA DE LA SEGURETAT SOCIAL
Qüestionari CSJ89 Il·limitat
BLOC 6 - DRET DEL SISTEMA DE FINANÇAMENT, TRIBUTARI I PRESSUPOSTARI
TEMA CSJ90 – ELS SISTEMES DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC 2 dies
ELS SISTEMES DE FINANÇAMENT AUTONÒMIC. EL SISTEMA DE FINANÇAMENT DE LA GENERALITAT. EL FINANÇAMENT DE LES CORPORACIONS LOCALS. ASPECTES ESPECÍFICS DE LA DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL A CATALUNYA
Qüestionari CSJ90 Il·limitat
TEMA CSJ91 – LA POTESTAT TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
LA POTESTAT TRIBUTÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA CESSIÓ DE TRIBUTS. PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS ESTATALS NO CEDITS. ELS IMPOSTOS DIRECTES. ELS IMPOSTOS INDIRECTES. TAXES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS. ELS PREUS PÚBLICS
Qüestionari CSJ91 Il·limitat
TEMA CSJ92 – LA REVISIÓ DELS ACTES TRIBUTARIS 2 dies
LA REVISIÓ DELS ACTES TRIBUTARIS. PROCEDIMENTS ESPECIALS DE REVISIÓ. EL RECURS DE REPOSICIÓ. LA RECLAMACIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA. LA JURISDICCIÓ ECONOMICOADMINISTRATIVA. LA JUNTA DE TRIBUTS DE CATALUNYA
Qüestionari CSJ92 Il·limitat
TEMA CSJ93 – EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS 2 dies
EL PROCÉS D’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT I LA SEVA TRAMITACIÓ PARLAMENTÀRIA. EL CONTROL PARLAMENTARI
Qüestionari CSJ93 Il·limitat
TEMA CSJ94 – EL CONTROL INTERN DE L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA 2 dies
EL CONTROL INTERN DE L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA. LA INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: FUNCIONS I FINALITATS. LA FUNCIÓ INTERVENTORA. EL CONTROL FINANCER. EL CONTROL DE LA GESTIÓ ECONOMICOFINANCERA
Qüestionari CSJ94 Il·limitat
BLOC 7 - DRET CIVIL I RELACIONS EN L’ÀMBIT PRIVAT
TEMA CSJ95 – EL DRET CIVIL CATALÀ 2 dies
EL DRET CIVIL CATALÀ. L’APLICACIÓ DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA. LA INTERPRETACIÓ I INTEGRACIÓ DEL DRET CIVIL CATALÀ. COMPETÈNCIES DE LA GENERALITAT EN MATÈRIA DE DRET CIVIL. EL PROCÉS DE CODIFICACIÓ DEL DRET CIVIL CATALÀ: EL CODI CIVIL DE CATALUNYA. LES PERSONES JURÍDIQUES: FUNDACIONS I ASSOCIACIONS. SUCCESSIÓ INTESTADA A FAVOR DE LA GENERALITAT
Qüestionari CSJ95 Il·limitat
TEMA CSJ96 – EL SISTEMA CATALÀ DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLECÈNCIA 2 dies
EL SISTEMA CATALÀ DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLECÈNCIA. REGULACIÓ LEGAL, LA PROTECCIÓ A LES FAMÍLIES. NORMATIVA I POLÍTIQUES SOCIALS DE PROTECCIÓ A LES FAMÍLIES
Qüestionari CSJ96 Il·limitat
TEMA CSJ97 – MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL DRET PRIVAT 2 dies
TEMA 37.- MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT DEL DRET PRIVAT. RÈGIM JURÍDIC I FUNCIONS DEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA. LA INTERVENCIÓ EN L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA EN LA CONCILIACIÓ I MEDIACIÓ EN MATÈRIA LABORAL. L’ARBITRATGE DE CONSUM
Qüestionari CSJ97 Il·limitat
BLOC 8 - DRET EUROPEU I INTERNACIONAL
TEMA CSJ98 – PRINCIPIS DEL DRET EUROPEU 2 dies
PRINCIPIS DEL DRET EUROPEU: L’EFECTE DIRECTE, LA PRIMACIA, LA SUBSIDIARIETAT I LA PROPORCIONALITAT. EL CONTROL JURISDICCIONAL EN L’ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA. ELS PROCEDIMENTS DAVANT EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA: EL RECURS D’ANUL·LACIÓ, EL RECURS PER OMISSIÓ, EL RECURS PER INCOMPLIMENT I LA SEVA FASE PRECONTENCIOSA, EL RECURS DIRECTE PER RESPONSABILITAT EXTRACONTRACTUAL, I LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL
Qüestionari CSJ98 Il·limitat
TEMA CSJ99 – LES RELACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB LA UNIÓ EUROPEA 2 dies
LES RELACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB LA UNIÓ EUROPEA. LA PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT EN LA FORMACIÓ DE POSICIONS DE L’ESTAT. LA CONFERÈNCIA PER A AFERS RELACIONATS AMB LA UNIÓ EUROPEA. LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRACTATS DE LA UNIÓ EUROPEA. LA PARTICIPACIÓ EN INSTITUCIONS I ORGANISMES EUROPEUS. LA PARTICIPACIÓ EN EL CONTROL DELS PRINCIPIS DE SUBSIDIARIETAT I PROPORCIONALITAT
Qüestionari CSJ99 Il·limitat
TEMA CSJ100 – CONCEPTES DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC 2 dies
CONCEPTES DE DRET INTERNACIONAL PÚBLIC: NORMES JURÍDIQUES I RELACIONS ENTRE ESTATS. ORGANITZACIONS INTERNACIONALS GOVERNAMENTALS I REGIONALS: L’ORGANITZACIÓ DE LES NACIONS UNIDES I LA UNIÓ EUROPEA; ESPECIAL REFERÈNCIA LA CONSELL D’EUROPA I AL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS. LA PROTECCIÓ DELS DRETS RECONEGUTS AL CONVENI EUROPEU DE DRETS HUMANS. L’ACCIÓ EXTERIOR DE LA GENERALITAT. LA REPRESENTACIÓ DE LA GENERALITAT A L’EXTERIOR
Qüestionari CSJ100 Il·limitat
CASOS PRÀCTICS
Cas pràctic 2S-BL1/4-T3 Il·limitat
Cas pràctic 2S-BL5-C1 Il·limitat
Cas pràctic 2S-BL5-C2 Il·limitat
Cas pràctic 2S-BL5-C3 Il·limitat
Cas pràctic 2S-BL5-C4 Il·limitat
Cas pràctic 2S-BL7-C1 Il·limitat
Cas pràctic 2S-BL10-C1 Il·limitat

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X