Accés

Curs preparatori per a les oposicions de la part general dels Cossos Especials de la Generalitat de Catalunya.

Informació

En data 23 de febrer de 2016 es va publicar en el DOGC la part general del temari de les proves selectives per a l’accés al cos de titulació superior i al cos de diplomatura de la Generalitat. Juntament amb aquesta part general, i en funció del cos especial al qual es vulgui optar, hi ha un temari específic relatiu al col·lectiu concret.

Els cossos especials inclosos en la Oferta Pública del 2015, pendents de convocar són:

COS CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
Enginyers de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1) n/d n/d 10
Assistents socials (grup A, subgrup A2) n/d n/d 65
Educadors socials (grup A, subgrup A2) n/d n/d 45

Cal tenir present que aquesta oferta caduca aquest any 2018, per la qual cosa és de preveure que en aquest mateix any s’ha de fer efectiva.

Els Cossos especials inclosos en la Oferta Pública del 2017 són:

COS CONVOCATÒRIA EXAMEN PLACES
Cos d’Advocacia (grup A, subgrup A1) n/d n/d 10
Cos d’Arxivística (grup A, subgrup A1) n/d n/d 20
Cos d’Enginyeria industrial (grup A, subgrup A1) n/d n/d 20
Cos d’Enginyeria agrònoma (grup A, subgrup A1) n/d n/d 21
Cos d’Enginyeria de camins, canals i ports (grup A, subgrup A1) n/d n/d 10
Cos d’Inspecció, seguretat nuclear i protecció radiològica (grup A, subgrup A1) n/d n/d 3
Cos d’Enginyeria tècnica industrial (grup A, subgrup A2) n/d n/d 50
Cos d’Enginyeria tècnica agrícola (grup A, subgrup A2) n/d n/d 61
Cos de Biblioteconomia (grup A, subgrup A2) n/d n/d 15

Requisits dels aspirants

  • Haver complert 16 anys i no excedir l’edat de jubilació.
  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea.
  • Acreditar un nivell acadèmic de Llicenciatura/Diplomatura o equivalent.

Metodologia

El curs es planteja en modalitat semipresencial. La seva durada es determina en funció de la data prevista de la prova i no excedirà els 6 mesos. Posteriorment es podrà mantenir una vinculació acadèmica abonant una quota de manteniment.

Al principi de curs es fa una primera trobada amb el professorat encarregat de la tutorització i es dona accés a una intranet on es lliurarà el material progressivament, tant pel que respecte al material teòric com a material d’avaluació (qüestionaris i supòsits pràctics).

L’estudiant podrà accedir al seu tutor en format virtual durant el període que duri el curs, amb un compromís de resposta de 48 h i assistir a una sessió presencial de 2 hores un cop al mes en els horaris que s’acordin entre alumne/a i tutora.

Un cop finalitzada la formació, en el cas que la data de la prova s’hagi endarrerit, aquesta es podrà complementar amb mòduls de manteniment que permetran mantenir el nivell de preparació i ajustar-la a les dates reals de la convocatòria.

Tipus de prova a preparar

FASE D’OPOSICIÓ

(informació segons la darrera convocatòria)

 

PRIMERA PROVA.

Consta de quatre exercicis

La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts. La puntuació de la prova es determinarà sumant les qualificacions obtingudes als quatre exercicis. Per superar la prova caldrà haver superat el segon, tercer i quart exercicis.

 

Primer exercici: competències professionals.
De caràcter obligatori i no eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1 hora. Qualificació: de 0 a 5 punts.

Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2 de la convocatòria, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

 

Segon exercici: Coneixements.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hora torn lliure/ 1 hora promoció interna. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut de la part general (temes 1 a 60) per a les persones aspirants que participin pel torn lliure i, únicament de 50 preguntes més 4 de reserva, per a les que participin pel torn de promoció interna, dels temes 17 a 27, 32 a 48 i 51 a 60 de la part general del temari de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1).

Les preguntes sense resposta o amb més d’una resposta per part de les persones aspirants no seran tingudes en compte i les respostes errònies es valoraran negativament. Per cada resposta errònia es descomptarà una quarta part del valor d’una resposta encertada. En cas que s’acordi l’anul·lació d’alguna pregunta per incorrecció en el seu plantejament, incorrecció de totes les respostes plantejades o correcció de més d’una, s’inclourà, als efectes del càlcul de la qualificació resultant, la primera de les preguntes de reserva i així successivament.

 

Tercer exercici: preguntes de resposta breu.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 1,5 hores. Qualificació: de 0 a 5 punts (mínim 2,5).

Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i sobre les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya.

Es realitzarà, de manera no simultània, un exercici diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona participant en la seva sol·licitud.

 

Quart exercici: supòsit pràctic.
De caràcter obligatori i eliminatori.
El temps no podrà ser superior a 2 hores. Qualificació: de 0 a 10 punts (mínim 5).

Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció del temari, i amb les funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1) de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les instruccions que faciliti el tribunal. Es realitzarà, de manera no simultània, un supòsit pràctic diferent per a cadascuna de les opcions de places que hagi escollit la persona aspirant en la seva sol·licitud.

Per a la realització d’aquests supòsits, les persones participants podran disposar de material i de documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari. Per a la valoració d’aquest exercici, el tribunal tindrà en compte tant els coneixements acreditats per les persones participants i la capacitat per aplicar-los a situacions de la pràctica laboral, com la capacitat analítica, de síntesi i la qualitat pel que fa a la seva expressió i presentació.

 

SEGONA PROVA.

Coneixements de llengua catalana i castellana (si escau)

 

FASE DE CONCURS (mèrits a valorar)

Serveis prestats, titulacions acadèmiques, participació en altres processos selectius

Contingut del curs

Vídeo annex: Contractació pública
Annex: Contractació pública 1/5 GRATUÏT 00:11:00
Primera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 2/5 GRATUÏT 00:10:00
Segona part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 3/5 GRATUÏT 00:11:00
Tercera part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 4/5 GRATUÏT 00:11:00
Quarta part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Annex: Contractació pública 5/5 GRATUÏT 00:05:00
Cinquena i última part del desglòs de la Llei 9/1997, 8 de novembre, de contractes del sector públic.
BLOC 1: BON GOVERN I TRANSPARÈNCIA
TEMA CES01 – BON GOVERN 2 dies
BON GOVERN. ELS CODIS ÈTICS I DE CONDUCTA EN EL MARC D’UNA INFRAESTRUCTURA ÈTICA. EL DRET A UNA BONA ADMINISTRACIÓ I A SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT. LES CARTES DE SERVEIS I L’AVALUACIÓ PERMANENT DELS SERVEIS PÚBLICS. GOVERN OBERT. DADES OBERTES
Qüestionari CES01 Il·limitat
TEMA CES02 – GOVERNANÇA DE LES DADES EN L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL. 2 dies
GOVERNANÇA DE LES DADES EN L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL. CARACTERÍSTIQUES DE LES DADES. CLASSIFICACIÓ DE LES DADES ORIENTADA AL SEU ÚS. RELACIÓ ENTRE DADES. METADADES I DICCIONARI DE DADES. DADES ESPECÍFIQUES DE NEGOCI I DADES DE TRAMITACIÓ. CICLE DE VIDA DE LES DADES. DADES MASSIVES (BIG DATA). MINERIA DE DADES (DATA MINIG).
Qüestionari CES02 Il·limitat
TEMA CES03 – TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA 2 dies
TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA: PRINCIPIS GENERALS. REGULACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA EN L’ACTIVITAT PÚBLICA. EL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. SISTEMA DE GARANTIES DE LA TRANSPARÈNCIA.
Qüestionari CES03 Il·limitat
TEMA CES04 – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 2 dies
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES. LA CONSERVACIÓ I L’ELIMINACIÓ DE LES DADES PERSONALS EN L’ADMINISTRACIÓ. EL REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT. EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES. L’AVALUACIÓ D’IMPACTE DE PRIVACITAT. L’ANÀLISI DE RISCOS I L’APLICACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT. INFRACCIONS I SANCIONS.
Qüestionari CES04 Il·limitat
TEMA CES05 – INSTITUCIONS DE CONTROL I DE GARANTIA 2 dies
INSTITUCIONS DE CONTROL I DE GARANTIA: EL SÍNDIC DE GREUGES, L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES I L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA
Qüestionari CES Bloc 1 Il·limitat
BLOC 2: ORGANITZACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC
Qüestionari CES05 Il·limitat
TEMA CES06 – MARC CONSTITUCIONAL 2 dies
MARC CONSTITUCIONAL. PRINCIPIS. DRETS I DEURES FONAMENTALS DE LES PERSONES. GARANTIES. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL. EL PODER JUDICIAL. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL.
Qüestionari CES06 Il·limitat
TEMA CES07 – MARC ESTATUTARI 2 dies
MARC ESTATUTARI. L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: NATURALESA JURÍDICA, ESTRUCTURA, PRINCIPIS RECTORS, DRETS I DEURES, I COMPETÈNCIES. ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE CATALUNYA: EL PARLAMENT, EL GOVERN I EL PRESIDENT O LA PRESIDENTA DE LA GENERALITAT. EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES.
Qüestionari CES07 Il·limitat
TEMA CES08 – ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ I DEL SECTOR PÚBLIC 2 dies
ORGANITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ I DEL SECTOR PÚBLIC. L’ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ELS DEPARTAMENTS, TIPOLOGIA DE LES UNITATS DIRECTIVES QUE ELS COMPOSEN. ELS ORGANISMES AUTÒNOMS. EL SECTOR PÚBLIC, CARACTERÍSTIQUES I TIPOLOGIA D’ORGANISMES QUE EL COMPOSEN.
Qüestionari CES08 Il·limitat
TEMA CES09 – UNIÓ EUROPEA: FUNDACIÓ I EVOLUCIÓ 2 dies
UNIÓ EUROPEA: FUNDACIÓ I EVOLUCIÓ. EL MERCAT ÑUNIC EUROPEU. LA LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES, CAPITALS I TREBALLADORS. LA LLIBERTAT D’ESTABLIMENT I LA LLIURE PRESTACIÓ DE SERVEIS. DRETS DE LA UNIÓ EUROPEA: EL DRET PRIMARI I EL DERIVAT. INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA: EL PARLAMENT EUROPEU, EL CONSELL EUROPEU, EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA, LA COMISSIÓ EUROPEA, EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA.
Qüestionari CES09 Il·limitat
Qüestionari CES Bloc 2 Il·limitat
BLOC 3: ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I PROCEDIMENT
TEMA CES10 – EL CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
EL CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL PRINCIPI DE LEGALITAT. LES POTESTATS ADMINISTRATIVES: FORMES D’ATRIBUCIÓ I CLASSES. LES POTESTATS REGLADES I LES DISCRECIONALS. ELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES EN LES SEVES RELACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. RÈGIM JURÍDIC DE L’ADMINISTRACIÓ DIGITAL I DE L’ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS. ELS ÒRGANS COL·LEGIATS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Qüestionari CES10 Il·limitat
TEMA CES11 – LA COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA 2 dies
LA COMPETÈNCIA ADMINISTRATIVA: CONCEPTE, CLASSES I NATURALESA. ELS CRITERIS DE DELIMITACIÓ I FORMES D’ATRIBUCIÓ. LES RELACIONS INTERORGÀNIQUES. LA JERARQUIA ADMINISTRATIVA. LA DELEGACIÓ, L’AVOCACIÓ I LA SUBSTITUCIÓ. LA COORDINACIÓ ADMINISTRATIVA. EL REGLAMENT: CONCEPTE FONAMENT I CLASSES
Qüestionari CES11 Il·limitat
TEMA CES12 – L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE I CLASSES 2 dies
L’ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE I CLASSES. LA MOTIVACIÓ I LA FORMA DE L’ACTE ADMINISTRATIU. EL SILENCI ADMINISTRATIU. L’EFICÀCIA DE L’ACTE ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. L’EXECUTIVITAT DE L’ACTE ADMINISTRATIU. LA NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DE L’ACTE ADMINISTRATIUA. LA INVALIDESA DELS ACTES ADMINISTRATIUS. LA CONVALIDACIÓ.
Qüestionari CES12 Il·limitat
TEMA CES13 – EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: CONCEPTE I PRINCIPIS 2 dies
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: CONCEPTE I PRINCIPIS. ELS INTERESSATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DERIVAT DE L’ORGANITZACIÓ PRÒPIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Qüestionari CES13 Il·limitat
TEMA CES14 – LA REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA 2 dies
LA REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA: LA REVISIÓ D’OFICI. LA REVOCACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS. ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS: OBJECTE I CLASSES. EL CONTROL JURISDICCIONAL DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Qüestionari CES14 Il·limitat
Qüestionari CES Bloc 3 Il·limitat
BLOC 4: POLÍTIQUES I LA SEVA AVALUACIÓ
TEMA CES15 – EL PLA DE GOVERN COM A EINA DE PLANIFICACIÓ 2 dies
EL PLA DE GOVERN COM A EINA DE PLANIFICACIÓ. EIXOS PRINCIPALS. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA. PLANIFICACIÓ OPERATIVA. PLANS DEPARTAMENTALS I PLANS SECTORIALS: DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Qüestionari CES15 Il·limitat
TEMA CES16 – AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 2 dies
AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES. CONTROL DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES. CONTROL ESTRATÈGIC I CONTROL DE GESTIÓ. INDICADORS DE GESTIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS
TEMA CES17 – L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES 2 dies
L’AVALUACIÓ ECONÒMICA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES
Qüestionari CES16-17 Il·limitat
Qüestionari CES Bloc 4 Il·limitat
BLOC 5: ACTIVITAT DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
TEMA CES18 – LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA 2 dies
TEMA 18.- LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA. CLASSIFICACIÓ DELS CONTRACTES. LES FORMES D’ADJUDICACIÓ. ELS DRETS I LES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA I DE L’ADMINISTRACIÓ. LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA
Qüestionari CES18 Il·limitat
TEMA CES19 – POTESTAT INSPECTORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
POTESTAT INSPECTORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. PLANS D’INSPECCIÓ. DRETS I DEURES DELS SUBJECTES INTERVINENTS. LES ACTES D’INSPECCIÓ. POTESTAT SANCIONADORA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. PROCEDIMENT SANCIONADOR.
Qüestionari CES19 Il·limitat
TEMA CES20 – RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 2 dies
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ÀMBITS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ACCIÓ DE RESPONSABILITAT. PROCEDIMENT. ÒRGANS COMPETENTS. RESPONSABILITAT DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.
Qüestionari CES20 Il·limitat
Qüestionari CES Bloc 5 Il·limitat
BLOC 6: FINANCES PÚBLIQUES
TEMA CES21 – ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2 dies
ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA LLEI DE FINANCES PÚBLIQUES DE CATALUNYA. LES LLEIS DE PRESSUPOSTOS ANUALS. LES ESTRUCTURES PRESSUPOSTÀRIES PER PROGRAMES, ECONÒMICA I ORGÀNICA. EL CONTINGUT DELS PRESSUPOSTOS. EL CICLE PRESSUPOSTARI. ELS INGRESSOS
TEMA CES22 – LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2 dies
LA GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA. L’EXECUCIÓ DE LES DESPESES DEL PRESSUPOST. LES MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES. ELS COMPROMISOS DE DESPESA A CÀRREC D’EXERCICIS FUTURS. EL CONTROL SUPERVISIÓ I FISCALITZACIÓ DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. LA INTERVENCIÓ GENERAL. LA SINDICATURA DE COMPTES. EL TRIBUNAL DE COMPTES.
Qüestionari CES21-22 Il·limitat
Qüestionari CES Bloc 6 Il·limitat
BLOC 7: FUNCIÓ PÚBLICA
TEMA CES23 – CLASSES DE PERSONAL 2 dies
CLASSES DE PERSONAL. ORDENACIÓ DELS COSSOS I CATEGORIES PROFESSIONALS. LA GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS: ORDENACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, SELECCIÓ DE PERSONAL, I PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL. SITUACIONS ADMINISTRATIVES. GRAU PERSONAL
Qüestionari CES23 Il·limitat
TEMA CES24 – DRETS DEL PERSONAL 2 dies
DRETS DEL PERSONAL. DEURES DEL PERSONAL. INCOMPATIBILITATS, AVAUACIÓ DE L’ACOMPLIMENT. RÈGIM DISCIPLINARI. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. MESURES D’IGUALTAT PER RAÓ DE GÈNERE.
Qüestionari CES24 Il·limitat
TEMA CES25 – CONCEPTES GENERALS DELS DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
CONCEPTES GENERALS DELS DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: PREVARICACIÓ DELS FUNCIONARIS PÚBLICS I ALTRES COMPORTAMENTS INJUSTOS, ABANDÓ DE DESTINACIÓ I OMISSIÓ DEL DEURE DE PERSEGUIR DELICTES. DESOBEDIÈNCIA I DENEGACIÓ D’AUXILI, INFIDELITAT EN LA CUSTÒDIA DE DOCUMENTS, VIOLACIÓ DE SECRETS, SUBORN, TRÀFIC D’INFLUCÈNCIES I MALVERSACIÓ DE CABALS PÚBLICS, FRAUS I EXACCIONS IL·LEGALS, NEGOCIACIONS I ACTIVITATS PROHIBIDES ALS FUNCIONARIS PÚBLICS I ABUSOS EN L’EXERCICI DE LA SEVA FUNCIÓ. DELICTE DE FALSEDAT.
Qüestionari CES25 Il·limitat
Qüestionari CES Bloc 7 Il·limitat

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X