Accés

Contingut del curs

TEMA A2A – LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978 2 dies
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA DE 1978: ESTRUCTURA, CONTINGUT I PRINCIPIS. ELS DRETS FONAMENTALS I LES LLIBERTATS PÚBLIQUES. ELS DEURES
Qüestionari A2A Il·limitat
TEMA A2B – LES CORTS GENERALS 2 dies
LES CORTS GENERALS. COMPOSICIÓ, ORGANITZACIÓ I ATRIBUCIONS DEL CONGRÉS DELS DIPUTATS I DEL SENAT. EL GOVERN: FUNCIONS, DESIGNACIÓ I REMOCIÓ DEL GOVERN I DEL PRESIDENT. EL PODER JUDICIAL: FUNCIONS I PRINCIPIS
Qüestionari A2B Il·limitat
TEMA A2C – L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT 2 dies
L'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L'ESTAT: L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. ENS QUE L'INTEGREN. LA LLEI DE BASES DEL RÈGIM LOCAL. LA REGULACIÓ DEL RÈGIM LOCAL A CATALUNYA
TEMA A2C – ANNEX 2 dies
EL TRIBUNAL DE COMPTES
TEMA A2D – EL MUNICIPI 00:00:00
TEMA A2D – ANNEX 2 dies
Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Jusciticia de Catalunya
Qüestionari A2C/D Il·limitat
TEMA A2E – L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA 2 dies
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA. LA GENERALITAT DE CATALUNYA I ELS SEUS ÒRGANS DE GOVERN
TEMA A2F – EL PARLAMENT DE CATALUNYA 2 dies
EL PARLAMENT DE CATALUNYA: COMPOSICIÓ, FUNCIONS I ATRIBUCIONS. EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT: ELECCIÓ, CESSAMENT I FUNCIONS. EL GOVERN: COMPOSICIÓ, CARÀCTER, ATRIBUCIÓ I FUNCIONS
Qüestionari A2E/F Il·limitat
TEMA A2G – L’ACTE ADMINISTRATIU 2 dies
L'ACTE ADMINISTRATIU: CONCEPTE, ELEMENTS I CLASSES. LA MOTIVACIÓ I LA FORMA. EL SILENCI ADMINISTRATIU. L'EFICÀCIA DE L'ACTE ADMINISTRATIU: PRINCIPIS GENERALS. EXECUTIVITAT DE L'ACTE ADMINISTRATIU. LA NOTIFICACIÓ I LA PUBLICACIÓ. INVALIDESA DELS ACTES: NUL•LITAT DE PLE DRET, ANUL•LABILITAT
TEMA A2H – EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU 2 dies
EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: CONCEPTE, PRINCIPIS I IMPORTÀNCIA. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ: REGULACIÓ. L'ESTRUCTURA DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU: INICIACIÓ, ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I FINALITZACIÓ. ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS: REGULACIÓ I JURISPRUDENCIA
Qüestionari A2H Il·limitat
TEMA A2I – REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA 2 dies
REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA. REVISIÓ D'OFICI. REVOCACIÓ DELS ACTES ADMINISTRATIUS. ELS RECURSOS ADMINISTRATIUS: OBJECTE I CLASSES
TEMA A2I – ANNEX 2 dies
ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT DE BARCELONA. L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL: EL RÈGIM ESPECIAL DEL MUNICIPI DE BARCELONA. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA (CONSELL MUNICIPAL, LES COMISSIONS DEL CONSELL MUNICIPAL, COMISSIÓ DE GOVERN, L'ALCALDE/SSA, TINENTS D'ALCALDE, ELS/LES REGIDORS/ES, LA JUNTA DE PORTAVEUS) I L'ORGANITZACIÓ EXECUTIVA. LA DESCENTRALITZACIÓ TERRITORIAL: ELS DISTRICTES. ORGANISMES AUTÒNOMS I ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS. SOCIETATS MERCANTILS I FUNDACIONS PÚBLIQUES.
Qüestionari A2G/I Il·limitat
TEMA A2J – EL RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA CATALANA 2 dies
EL RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNCIÓ PÚBLICA CATALANA. LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL: SELECCIÓ I PROVISIÓ DE LLOCS; ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI
TEMA A2K – DRETS I DEURES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
DRETS I DEURES DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL SISTEMA RETRIBUTIU. SITUACIONS ADMINISTRATIVES. RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
TEMA A2K – ANNEX 2 dies
LA CARTA MUNICIPAL. CONTINGUT I PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DE L'ACTUAL CARTA MUNICIPAL
Qüestionari A2J/K Il·limitat
TEMA A2L – LES HISENDES LOCALS 2 dies
LES HISENDES LOCALS. CLASSIFICACIÓ DELS INGRESSOS. ELS PRESSUPOSTOS LOCALS
TEMA A2M – EL DRET TRIBUTARI A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 2 dies
EL DRET TRIBUTARI A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL: CONCEPTE I CONTINGUT. ELS TRIBUTS: CONCEPTE, NATURALESA. ELS IMPOSTOS: CONCEPTE I PRINCIPIS. TAXES I CONTRIBUCIONS ESPECIALS. ELS PREUS PÚBLICS
Qüestionari A2L/M Il·limitat
TEMA A2N – LA GESTIÓ PÚBLICA. L’ÈTICA I ELS VALORS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 2 dies
LA GESTIÓ PÚBLICA. L’ÈTICA I ELS VALORS A L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. LA TRANSPARÈNCIA I L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. EL BON GOVERN
TEMA A2N – ANNEX 2 dies
RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS
TEMA A2O – LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA A L’ESFERA LOCAL 2 dies
LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA A L’ESFERA LOCAL. REGULACIÓ. CLASSES DE CONTRACTES. FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Qüestionari A2O Il·limitat
TEMA A2P – PLA D’IGUALTAT 2 dies
EL SEGON PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES PEL PERÍODE 2015-2019 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. EL RÈGIM JURÍDIC DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. DRETS, DEURES I GARANTIES DERIVADES DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
TEMA A2P – ANNEX 2 dies
EL SEGON PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE HOMES I DONES PEL PERÍODE 2015-2019 DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA. EL RÈGIM JURÍDIC DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. DRETS, DEURES I GARANTIES DERIVADES DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.
TEMA A2Q – L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A CATALUNYA 2 dies
CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. PRINCIPIS INSPIRADORS
TEMA A2Q – ANNEX 2 dies
CONCEPTE D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. PRINCIPIS INSPIRADORS
TEMA A2R – BON GOVERN. ÈTICA, VALORS I TRANSPARÈNCIA DELS PODERS PÚBLICS 2 dies
BON GOVERN. ÈTICA, VALORS I TRANSPARÈNCIA DELS PODERS PÚBLICS. ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA. EL CAS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA BÚSTIA ÈTICA I EL CODI ÈTIC DE CONDUCTA
Qüestionari A2R Il·limitat

Opinions del curs

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No hi ha cap valoració.

top
© 2021. Triangle Acadèmia. Disseny Web   .
X